kennispagina

172 miljoen euro voor emissiereductie

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

Het ministerie van LNV werkt aan een subsidieregeling voor emissiereductie uit veestallen via brongerichte maatregelen. Het beschikbare budget van 172 miljoen euro wordt de komende tien jaar beschikbaar gesteld.

Reductie broeikasgassen

De subsidie is in de eerste tranche bedoeld voor varkens-, melkvee-, geiten- en kalverhouders. De officiële naam van de regeling is ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv). De brongerichte stalsystemen en maatregelen die gesubsidieerd worden, moeten een bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen (zoals methaan en lachgas), ammoniak, geur, fijn stof en endotoxinen.

Openstelling uitgesteld

Het was de bedoeling dat deze regeling half april 2020 open zou gaan, maar gezien de coronacrisis is de openstelling uitgesteld. Projecten die worden ingediend zullen door uitvoeringsorganisatie RVO worden beoordeeld. Bij de toekenning vindt er een prioritering plaats op basis van het verwachte percentage emissiereductie, het economisch perspectief, de bijdrage aan dierenwelzijn en de bijdrage aan brandveiligheid. Emissiereductie telt het zwaarst mee, vervolgens het economisch perspectief.

Twee keer per jaar

De Sbv-regeling gaat de komende tien jaar twee keer per jaar open. Na toekenning krijgen de veehouders de subsidie verstrekt op hun rekening. Hiervoor moeten ze wel aantoonbaar in een samenwerkingsverband opereren met onderzoekers en het bedrijfsleven. In de eerste openstelling is voor de varkenshouderij 6,1 miljoen euro beschikbaar, voor de melkveehouderij 9 miljoen euro en voor de geiten- en kalverhouderij ieder 2 miljoen euro. In volgende openstellingen komen ook andere sectoren aan bod.

Regeling met drie fases

De subsidieregeling kent drie fases. Fase 1 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, fase 2 de meetfase en fase 3 de resterende levensduurfase. De eerste fase wordt voor 50 tot maximaal 80 procent gesubsidieerd, de meetfase voor 100 procent. Betaling van de meetfase vindt direct plaats tussen meetinstituut en LNV. Voor de resterende levensduurfase komen de afschrijvingskosten van de investeringen in aanmerking na afsluiting van de onderzoeksfase en de meetfase.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website: www.degroenemunt.nl