kennispagina

Beluchten mest geen invloed op ammoniakemissie

Het mixen van mest heeft geen invloed op de emissie van ammoniak, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research.

Mixen van mest leidt niet tot reductie ammoniakemissie

In vier experimenten, uitgevoerd in een periode van drie jaar (2016-2018), is het effect van frequent mixen van drijfmest op de ammoniakemissie onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in de vier afdelingen van de meetunit voor emissieonderzoek op Dairy Campus in Leeuwarden. Er is zowel gekeken naar de mixfrequentie (aantal keren per dag) als de mixduur (aantal uren per dag) en de mixmethode (mixen met lucht of mechanisch mixen).
Deze mechanisch geventileerde afdelingen op Dairy Campus bieden elk plaats aan vijftien melkkoeien en zijn voorzien van een betonnen roostervloer met daaronder een mestkelder. In twee van deze afdelingen (13 en 16) zijn in de loop van de experimenten twee luchtmixinstallaties gebruikt ten behoeve van het onderzoek: het Aeromixsysteem van Vogelsang BV en het Smart Slurry Aeration System (SSAS) van DSD stalinrichting BV.

Geen reductie ammoniakemissie

Een reductie van de ammoniakemissie werd alleen tijdens het eerste experiment in afdeling 16 gemeten en varieerde van 40 procent reductie ten opzichte van de referentieafdeling tot 20 procent reductie ten opzichte van de nulperiode. In experiment 4 werd een toename van de ammoniakemissie geconstateerd door regelmatig mixen. In de overige experimenten werd geen reductie van ammoniakemissie gevonden door variatie van mixduur, -frequentie of -methode.
De veronderstelling dat de ammoniakemissie zal verminderen door het voorkomen van een drijflaag via dagelijks mixen, is daarmee niet bevestigd. De eerder gemeten reductie van de ammoniakemissie bleek niet herhaalbaar en is waarschijnlijk het resultaat van een toevalstreffer gecombineerd met een afdelingseffect. Conclusie is daarom dat het regelmatig mixen van mest niet leidt tot een reductie van de ammoniakemissie wanneer toegepast in melkveestallen met mestkelders onder roostervloeren.

Wellicht wel reductie methaan en lachgas

Uit eerder onderzoek blijkt wel dat het frequent mixen van mest een reductie van methaanemissie geeft. Vervolgonderzoek zou gedaan moeten worden om aan te tonen of de emissie van de broeikasgassen methaan en lachgas vermindert met het beluchten van mest.

Opzet van verschillende experimenten, behandeling per afdeling
Experiment Installatie 13 14 15 16
1 Aeromix 1x/7h referentie referentie 1x/7h
2 SSAS + mechanisch 1x/2h * referentie 1x/30 min ** referentie
3 SSAS 4x/15 min nb *** referentie 1x/1h
4 SSAS 1x/8h referentie referentie 1x/4h

*     SSAS

**    mechanisch

***   nb: niet beschikbaar; deze afdeling werd in deze periode voor ander onderzoek ingezet

Gemiddelde ammoniakemissie per afdeling per dierplaats (in kg) *
Experiment Installatie 13 14 15 16
1 Aeromix 8,6 (1,0) 9,2 ** 8,0 ** 5,1 (0,6)
2 SSAS + mechanisch 13,4 (1,2) 11,4 ** 11,1 (1,0) *** 11,1 **
3 SSAS 11,5 (1,1) 10,3 ** 11,5 (1,1)
4 SSAS 12,1 (1,8) 8,6 ** 7,4 ** 14,1 (1,5)

*    Tussen haakjes de relatieve ammoniakemissie per afdeling ten opzichte van de referentieafdeling

**   Referentie

*** Mechanische mixen