kennispagina

Boer in toekomst zelf verantwoordelijk voor stalemissie

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief februari 2021 16 februari 2021

De taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen heeft een advies uitgebracht om de verduurzaming van stallen te versnellen. Eén van de adviezen is om de theoretisch vergunde emissie niet te bepalen aan de hand van het stalsysteem, maar om een veehouder een maximaal emissieplafond toe te wijzen waar hij zelf verantwoordelijk voor is om dit niet te overschrijden.

Volgens de taskforce zijn er op dit moment te veel barrières die een versnelling in innovatie verhinderen. Het ontwikkelen van nieuwe stalconcepten is complex waarbij het proces van het toekennen van emissiefactoren aan stallen een moeizaam proces blijkt. Ook de vergunningverlening van innovatieve stallen duurt lang zodat ondernemers (veehouders en leveranciers) onvoldoende zekerheid hebben dat hun geïnvesteerde geld überhaupt leidt tot een stalsysteem dat breed toegepast kan worden.

Sensor- en datasystemen

Eén van de manieren om innovatie te bewerkstelligen is volgens de taskforce het introduceren van maximale emissiewaarden voor stalsystemen, ook wel emissieplafonds genoemd. Hiervoor is nodig dat de emissies met sensor- en datasystemen gemeten kunnen worden. Het wettelijk systeem waarmee sensor- en datasystemen zich kunnen kwalificeren voor gebruik, moet in de plaats komen van de huidige wet- en regelgeving die stuurt op de inzet van specifieke technieken (een staltechniek met een emissiefactor). Dit betekent een verandering van middel- naar doelvoorschriften.

Prikkels om te verduurzamen

De veehouder is in het nieuwe systeem verantwoordelijk voor de totale emissie die uit zijn stal komt, waarbij de manier van inrichting van het stalsysteem wordt overgelaten aan de veehouder en zijn techniekleveranciers. Ook voer- en managementmaatregelen kunnen worden toegepast om binnen het emissieplafond te blijven. Met deze verandering blijven veehouders en leveranciers uitdagingen houden om emissies te verlagen met techniek en management ook na de bouw of verbouw van een stal. Met het huidige systeem zijn er na de bouw geen prikkels meer om verder te verduurzamen.

Nog vier tot vijf jaar nodig

Het zal nog zeker vier tot vijf jaar duren voor de werkwijze met emissieplafonds kan worden geïmplementeerd, denkt de taskforce. Daarom zal de huidige regelgeving en werkwijzen met betrekking tot de proefstalprocedure geoptimaliseerd moeten worden om de innovatie op gang te houden. Daarnaast stelt de taskforce voor om een twintigtal pilotbedrijven in te richten via een eenvoudiger vergunningstraject. Op deze manier krijgen innovatietrajecten de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en kan door (internationale) samenwerking het innovatieve stalsysteem sneller geoptimaliseerd worden.

Rapport downloaden

Het rapport is op 5 februari gepubliceerd middels een brief van demissionair minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Download hier het rapport