kennispagina

Maatlat Schoon Erf grijpt in op ruimte rondom stal

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief (foto: Broos Water BV) 17 juni 2019 Laatste update 19 juni 2019

Voor veel bedrijven betekent de vrijwillige Maatlat Schoon Erf een flinke ingreep op het erf. Investeringen zijn echter wel fiscaal aftrekbaar. 

Hoofddoel: emissies voorkomen

Vanaf 1 januari 2018 is de Maatlat Schoon Erf van kracht. Hoofddoel is investeringen stimuleren die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De maatlat heeft wat betreft de opzet raakvlakken met de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), die stallen duurzamer maakt. Het succes van de MDV is voor de Maatlat Schoon Erf nog niet weggelegd, gezien het aantal gecertificeerde erven dat momenteel op ongeveer twintig ligt. 

Emissie naar oppervlaktewater

Achtergrond van de Maatlat Schoon Erf is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is in het leven geroepen om de emissies naar het oppervlaktewater in 2027 terug te brengen naar nul. Waterschappen, LTO Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de aanjagers van de Maatlat Schoon Erf. Agrariërs kunnen zich laten certificeren en de overheid ondersteunt een emissieloos erf door investeringen fiscaal gunstig te verrekenen via de MIA/Vamil-regeling. 

De maatlat is in eerste instantie ontwikkeld voor veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Wat het kost om te voldoen aan de maatlat, hangt vooral af van de huidige bedrijfssituatie. Veebedrijven met alleen een betonnen verharding voor het ruwvoer en de vaste mest zullen een grotere investering moeten doen dan bedrijven met sleufsilo’s. Immers, de Maatlat Schoon Erf eist wanden rondom deze verhardingen. Daarnaast moet de afvoer van restsappen en hemelwater geregeld worden via een duoafvoer. 

Maatlat na nieuwbouw 

Jan Broos van Broos Water is als adviseur betrokken bij de totstandkoming van de maatlat. Hij merkt op dat veehouders vooral de maatlat aanvragen als ze nieuwbouw plegen. De extra kosten om aan de andere voorwaarden te voldoen kunnen dan meevallen. Bij akkerbouwers gaan vaak de meeste kosten zitten in de aanleg van een spuitplaats met zuivering. De maatlat is opgebouwd uit verschillende verplichte onderdelen waarop een vast aantal punten moet worden behaald. Daarboven moeten boeren een minimum aantal extra punten behalen. Dat weinig boeren een certificaat hebben voor het erf verbaast Broos niet. “Investeringen worden vaak in stapjes gedaan. Dan duurt het een tijd voor je zo ver bent om een certificaat aan te vragen. Bovendien is er nog niet veel communicatie geweest rondom de Maatlat Schoon Erf."  

Aanvragen certificaat 

Aanvragen van een certificaat kan via de website Agriwijzer. Na het aanvragen vindt er eerst een administratieve controle plaats. Vervolgens krijgen boeren een certificaat voor een pre-ontwerp. Ze hebben dan twee jaar de tijd om het plan uit te voeren. Nadat de aanpassing gereed is en gekeurd door één van de vier controlerende instanties, krijgt de aanvrager het certificaat. 
 

Meer informatie:

Kijk voor de voorwaarden en criteria op https://www.agriwijzer.nl/maatlatschoonerf/.