kennispagina

Meer kassen, minder stallen en schuren

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief 3 mei 2019

In 2018 is volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen licht afgenomen. 2019 staat in het teken van stabilisatie en in 2020 wordt er weer een groei verwacht.

Agrarische bedrijven investeren in schaalgrootte en technologische innovaties

Binnen de agrarische gebouwen lopen de ontwikkelingen tussen de verschillende deelsectoren sterk uiteen. Zo nam de nieuwbouw van stallen en schuren in 2018 af, terwijl de nieuwbouw van kassen sterk is gestegen. De nieuwbouw van stallen en schuren werd in 2018 geremd door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij. Het fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd omdat Nederland meer fosfaat uitstoot dan toegestaan.

Daarentegen hadden glastuinbedrijven juist meer ruimte om te investeren, nadat de bedrijfsresultaten hier de afgelopen jaren zijn verbeterd. Om beter te kunnen concurreren en om aan hogere (duurzaamheids)eisen van de productie te kunnen voldoen, is schaalvergroting noodzakelijk. De glastuinbouwbedrijven investeren meer in de nieuwbouw van grotere kassen om schaalvergroting te kunnen realiseren.  

2020 plus 5 procent

De nieuwbouwproductie van agrarisch vastgoed stabiliseert in 2019. In 2020 wordt verwacht dat de productie van agrarisch vastgoed gaat stijgen met ruim 5 procent. De productie van kassen ontwikkelt zich gunstiger dan de bouw van stallen. Bij veehouderijen zal in 2019 nog sprake zijn van een daling van de nieuwbouwproductie. Het effect van het fosfaatrechtenstelsel zal de productie op korte termijn nog drukken. Op de middellange termijn neemt de nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen met gemiddeld ruim 5 procent per jaar toe.

Onder invloed van de internationale concurrentie investeren agrarische bedrijven in schaalgrootte en technologische innovaties om rendabeler te kunnen produceren. In de veehouderij ontstaat op middellange termijn meer ruimte voor uitbreiding omdat agrarische bedrijven het land en de fosfaatrechten van stoppende boeren mogen overnemen. Het is de verwachting dat veel agrariërs in de komende jaren zullen stoppen met hun bedrijf. Ongeveer 45 procent van de bedrijven heeft een bedrijfshoofd dat ouder is dan 55 jaar.  

Lees ook:

'Bouwhausse melkveehouderij komt niet meer terug’