kennispagina

Nieuwe CROW-CUR Aanbeveling voor AEC-vulstof

Er is een nieuwe CROW-CUR Aanbeveling voor toepassing van AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton verschenen.

Deze CROW-CUR Aanbeveling 128:2021 geeft definities, eisen en regels voor AEC-vulstof, toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten vervaardigd met aardvochtig beton, zoals betonstraatstenen, betontegels en betonnen trottoirbanden.

Markt vulstoffen toegenomen

In de markt is de afgelopen jaren de behoefte aan geschikte vulstoffen voor beton toegenomen, met name die met een puzzolaan karakter. Deze leemte kan mede worden ingevuld door AEC-vulstof geproduceerd uit AEC-bodemas, waarbij naast de voor bodemas gebruikelijke bewerkingsstappen een specifiek nat maalproces is inbegrepen. De AEC-vulstof moet worden geproduceerd uit de gehele gradering van de betreffende AEC-bodemas. Met de toepassing van deze vulstof wordt tevens een minerale reststof hoogwaardig benut.

Nieuw type grondstof

Deze Aanbeveling is bedoeld voor AEC-vulstof dat wordt toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten, vervaardigd met betonspecie van consistentieklassen C0 (droog) en C1 (aardvochtig) en met een maximale dosering aan AEC-vulstof van 140 kg/m3. Met het opstellen van deze CROW-CUR Aanbeveling wordt het mogelijk om AEC-vulstof als nieuw type grondstof in BRL 1804 ‘Vulstof voor toepassing in beton en mortel’ op te nemen. Bij levering onder een certificaat op basis van BRL 1804 kan deze vulstof met vertrouwen worden toegepast als type l vulstof in ongewapende betonproducten vervaardigd met aardvochtig beton.

Verdere verduurzaming

De betonketen heeft de ambitie om verder te verduurzamen. Dit is vastgelegd in het Betonakkoord. Een van de daarin gestelde doelen is 100 procent hoogwaardig hergebruik van vrijkomende betonreststromen. Buiten de scope van deze CROW-CUR Aanbeveling, maar wel afgestemd met de leden van deze CROW-werkgroep, is deze toepassing van AEC-vulstof daarom eveneens getoetst op circulariteit en de milieueisen conform Besluit Bodemkwaliteit. Betongranulaat gemaakt van beton met AEC-vulstof is vergeleken met referentie betongranulaat dat is gemaakt met enkel primaire grondstoffen, zowel op civieltechnische, milieutechnische aspecten als op circulariteit. Hiermee kan worden aangetoond dat betongranulaat en vulstof gerecycled uit betonpuin met AEC-vulstof op een verantwoorde wijze in een volgend leven als grondstof in beton kan worden gebruikt.
 

Om CROW-CUR Aanbeveling 128:2021 AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton direct te bestellen, ga naar www.cur-aanbevelingen.nl.