kennispagina

Rekenvoorbeeld Relaxatie

In een materiaal dat belast wordt, ontstaan spanningen en vervormingen. Deze nemen toe naarmate de belasting toeneemt. Indien het materiaal echter enige tijd onder constante vervorming wordt gehou­den, neemt de spanning geleidelijk wat af in het materiaal. Deze afname van de spanning bij gelijkblijvende vervorming noemen we relaxatie.Het fenomeen relaxatie is van belang voor betonconstructies, omdat het tot geringere span­ningen leidt dan waarop op grond van de elasticiteitsmodulus gerekend zou moeten worden. Deze reductie wordt berekend, door de normaalkracht en/of bui­gend moment te vermenigvuldigen met de relaxatiecoëfficiënt kφ. 

Voor geleidelijk optredende permanent aanwezige belastingen geldt volgens de theorie van H.Trost:

              1

kφ = _________

         (1 + 0,8φ)

waarbij:

φ = kruipcoëfficiënt

 

Voor een betonweg wordt gerekend met sterkteklasse C35/45,

de dikte van de betonconstructie h = 250 mm en

de relatieve vochtigheid RV > 60% (buiten).

 

De berekende kruipcoëfficiënt is φ = 0,84.

Hieruit volgt de relaxatiecoëfficiënt kφ = 0,6.

Dus van alle langdurig aanwezige krachten (moment, normaalkracht) blijft op de lange duur maar 60% over!

De door kruip veroorzaakte relaxatie van krachten is een hele belangrijke, gunstige eigenschap van beton.

 

Meer lezen over Vervormingseigenschappen