kennispagina

Cementmarkt in Nederland

Auteur: Wim Kramer Foto: Edith Verhoeven 20 april 2020 Laatste update 14 maart 2023

Nederland kent slechts één cementproducent: de Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) BV. ENCI heeft sinds medio 2020 nog twee productielocaties en wel in Rotterdam en IJmuiden, en produceert een substantieel deel van het cementverbruik in Nederland. Daarnaast wordt met name vanuit de ons omringende landen cement geïmporteerd.  

Cementverbruik in Nederland 

In 2000 werd een record cementverbruik vastgesteld van 6,25 miljoen ton. 

In 2008 bereikte het cementverbruik in Nederland bijna het volume van het recordjaar 2000, maar bleef steken op bijna 6.200 kT. 

In de periode 2009-2014 is, als gevolg van de economische teruggang, een forse daling van het cementverbruik opgetreden van in totaal circa 33%. 

Vanaf 2015 nam het cementverbruik weer licht toe; in 2018 en 2019 is een verdere toename gerealiseerd tot circa 5 miljoen ton. Deze hoeveelheid komt dicht bij het langjarig gemiddelde.

Voor 2020 werd vooralsnog een verdere stijging voorzien van enkele procenten. Echter, door de coronacrisis wordt nu een forse daling van het cementverbruik verwacht.

Cementverbruik in NL 1999-2019

Cementverbruik in Nederland naar type cement 

Het aandeel hoogovencement (CEM III) binnen het totale cementverbruik loopt de afgelopen jaren langzaam op tot een aandeel van 55 à 60%. 30% à 35% betreft portlandcementen (CEM I); de overige 5 à 10% is onder meer portlandvliegascement (CEM II) en overige cementen (CEM V).  

Al decennialang is Nederland het land waar hoogovencement het meest wordt toegepast. 

  

Cementverbruik in Nederland naar klantgroepen 

Circa 50 à 55% van het cementverbruik in Nederland wordt door de betonmortelindustrie verwerkt voor in het werk gestort beton op de bouwplaatsen. 

De betonproductenindustrie, waar fabrieksmatig betonproducten worden vervaardigd, neemt zo'n 35 à 40% van het cementverbruik voor haar rekening. 

Het overige cement vindt zijn weg naar de bouw via aannemers, bouwmaterialenhandelaren en leveranciers van onder meer vloer- en metselspecies.