nieuwspagina

Hoogwaardig walsbeton

Auteur: Wim Kramer Foto: Dyckerhoff 13 maart 2020 Laatste update 14 maart 2023

Hoogwaardig walsbeton (in het Engels: Roller Compacted Concrete (RCC) is een cementgebonden materiaal dat het gebruik van asfaltverwerkingsmachines mogelijk maakt om een verharding aan te leggen met eigenschappen (sterkte, duurzaamheid) vergelijkbaar met die van conventionele betonverhardingen.

Hoogwaardig walsbeton vanuit verschillende invalshoeken gezien

Hoogwaardig walsbeton is een wegverhardingsconstructie met nagenoeg dezelfde sterkte-eigenschappen en basisbestanddelen als conventioneel verdicht beton dat we gebruiken in de wegenbouw; namelijk goed gegradeerde toeslagmaterialen, bindmiddelen (cement) en water, maar dan in andere verhoudingen.

Hoogwaardig walsbeton mogen we niet verwarren met cementgebonden materialen die als fundering worden gebruikt. Deze mengsels hebben een soortgelijk uitgangspunt; een mix van aggregaten, cement (of een ander hydraulisch bindmiddel) en een kleine hoeveelheid water, te verdichten met behulp van walsen. In vergelijking met hoogwaardig walsbeton hebben deze mengsels echter een lager cementgehalte en daardoor een lagere sterkte. Bij hoogwaardige wegtoepassingen mogen we alleen materialen met een mechanische sterkte vergelijkbaar met die van normaal verdicht beton voor wegconstructies (druksterkte 25 MPa na 28 dagen) hoogwaardig walsbeton noemen.

De kennis over dit materiaal is verzameld en gepubliceerd door EUPAVE (European Concrete Paving Association).
 

Themabijeenkomst

Op 5 maart 2020 organiseerde het Kennisplatform Betonwegen een themabijeenkomst waar het hoogwaardig walsbeton vanuit verschillende invalshoeken werd toegelicht.

Allereerst presenteerde Wim Kramer (Betonhuis Cement) wat we onder hoogwaardig walsbeton verstaan, met de voordelen en beperkingen ervan ten opzichte van zowel asfalt als conventioneel beton. Vervolgens ging hij in op het mengselontwerp, de verwerking, de wegverdichting en afwerking van het oppervlak.

George Jurriaans (ECCRA) gaf de mogelijkheden aan hoe je een verharding van walsbeton kan dimensioneren. Dat kan met VENCON 2.0 vanaf een C28/35, eventueel met interpolatie voor lagere sterktes en met de Amerikaanse rekentool voor walsbeton: Guide for Roller Compacted Concrete Pavements van Portland Cement Association.

Anne Beeldens (AB-Roads) toonde de lange ervaringen in de USA met walsbeton, zowel de groei in de marktomvang als de ontwikkelingen in de diversiteit van de toepassingen. Zo is het aandeel van de private sector als opdrachtgever ruim 60% met vooral toepassingen in verhardingen rond distributiecentra. Ook kwamen zowel de gebruikte mengselsamenstellingen als de meest toepaste diktes aan de orde.

Tot slot presenteerde Werner Remarque (Dyckerhoff GmbH) het proefproject van een terreinverharding op de cementproductielocatie in Geseke (D). De gestelde randvoorwaarden leidden tot een uitvoering in walsbeton. Belangrijkste argument hiervoor was de beperkte tijd voor afsluiting van de weg en de snelle toegankelijkheid na verdichten van het walsbeton.
Opmerkelijk is nog te noemen dat het oppervlak met een dikte van 20 cm uitsluitend is verdicht met de asfaltspreidmachines en niet is nagewalst. De druksterkte na 6 dagen bedroeg al > 50 N/mm2

De vraag of er in Nederland een markt is voor de toepassing van hoogwaardig walsbeton voor verhardingen werd na afloop door 50% van de deelnemers positief beantwoord!

Presentaties en brochure 

De presentaties van deze themamiddag zijn te downloaden via de website Betoninfra

De nieuw uitgebrachte brochure Hoogwaardig walsbeton is hier eveneens te vinden. 

 

 

Kennisplatform Betonwegen

Het Kennisplatform Betonwegen zet zich in om kennis te ontsluiten en praktisch toepasbaar en toegankelijk te maken. Dit gebeurt o.a. via themabijeenkomsten waar deelnemers kennis halen en brengen. Het Kennisplatform Betonwegen is een gezamenlijk initiatief van Betonhuis Cement en CROW.

Meer informatie
Jeroen de Vrieze, Betonhuis, jeroen.devrieze@betonhuis.nl

Marc Eijbersen, CROW