nieuwspagina

Betonhuis steunt intentieverklaring ‘samen doorbouwen in onzekere tijden’

Auteur: Persbericht Bouwend Nederland Foto: Betonhuis 31 mei 2022 Laatste update 23 juni 2022

Op 31 mei hebben minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat samen met de ontwerp-, bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen, waaronder Betonhuis, een intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar, waardoor projecten duurder worden. Dat heeft gevolgen voor de continuïteit van bouwprojecten die van groot economisch en maatschappelijk belang zijn, zoals woningbouw en onderhoud en renovatie van infrastructuur en de gebouwde omgeving. Met deze intentieverklaring willen de betrokken partijen zich gezamenlijk inzetten voor het bevorderen van continuïteit, zodat er doorgebouwd kan worden.

Minister De Jonge
Het is van groot belang dat vandaag de intentieverklaring wordt getekend. We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Continuïteit en afspraken

De intentieverklaring bevat uitgangspunten om tot werkbare oplossingen te kunnen komen bij gezamenlijke projecten. Deze oplossingen zullen, afhankelijk van contractvormen en reeds gemaakte afspraken, per project worden bekeken. De verklaring bevat dan ook geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar is erop gericht per project oplossingen te vinden die, onder moeilijke en onzekere omstandigheden, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast om het project beter uitvoerbaar te maken, door de keuze voor andere materialen of de planning aan te passen aan de levering van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

Uitgangspunten van de intentieverklaring

Met dit gemeenschappelijk handelingsperspectief richten wij ons op vermindering van risico’s, beperken van schade en bevorderen van continuïteit in de bouwproductie als het gaat om bouwprojecten met een groot maatschappelijk belang en de werkgelegenheid in de bouwsector. De uitgangspunten van het handelingskader zijn:

  • dat financiële risico’s niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; noch in zijn geheel bij consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetalers;
  • dat opdrachtgevers en -nemers in goed onderling overleg (ook richting onderaannemers), rekening houdend met elkaars belangen, tot afspraken zullen komen over hoe met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten om te gaan;
  • dat partijen in goed onderling overleg tot afspraken komen over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
  • dat partijen zich in onderling vertrouwen en gezamenlijk in zullen zetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland
Nederland staat voor een enorme klus op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit. Om dit te klaren is continuïteit en transparantie over de kostenstijgingen van het grootste belang. Daarom is het mooi dat we dit perspectief hebben kunnen opstellen met alle ketenpartners. Het is nu zaak deze zo snel en zo goed mogelijk te vertalen naar concrete afspraken per deelsegment die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.”

Reactie Betonhuis

Deze intentieverklaring is van groot belang voor de maatschappij. De uitgangspunten zijn duidelijk om de materiaaltekorten en stijgende prijzen samen aanpakken. Als we onze bouwopgave willen halen, dan blijft beton een belangrijke rol spelen. Om te zorgen dat het werk aan onze infrastructuur doorgaat, moeten we met elkaar goede afspraken maken over de stijgende kosten. Het is wel zaak om de uitgangspunten nu snel verder uit te werken tot een handelingskader en die mag wat Betonhuis betreft ambitieuzer om de klimaatdoelstellingen te halen, in zowel nationale als regionale woningbouwplannen en infrastructuurprojecten.

Ondersteunende partijen

Aedes, IPO Interprovinciaal Overleg, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLIngenieurs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (waaronder Betonhuis), Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, TKI Urban Energy, TNO, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Unie van Waterschappen.

Download de intentieverklaring (Bron: Rijksoverheid.nl)

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter