nieuwspagina

Helderheid over CO₂ opslag in bio-based bouwmateriaal: Fictieve winst

Auteur: Paul Ewalds Foto: Pixabay 20 september 2022 Laatste update 28 maart 2024

Sinds enkele jaren is een discussie gaande, zowel inhoudelijk als politiek, over de milieueffecten van de tijdelijke opslag van CO₂ in bio-based bouwmateriaal. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw. NVTB heeft producenten en gebruikers van zowel bio-based materiaal als niet bio-based materiaal in haar achterban. Betonhuis is lid van NVTB. 

Op 1 september verscheen het onderzoeksrapport ‘Voorstel berekeningsmethodiek om koolstofvastlegging in bio-based bouwmaterialen te kunnen waarderen’. Dit is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. NVTB heeft deelgenomen aan de klankbordgroep voor dit onderzoek en benadrukte daarin het belang van een op op feiten gebaseerde aanpak voor het reduceren van alle milieueffecten.

Resultaat van het onderzoek: geen extra milieueffect tijdelijke CO₂ opslag

Uit het onderzoek blijkt dat in de huidige systematiek de milieueffecten van de tijdelijke opslag van CO₂ al zijn verwerkt. Deze systematiek is bovendien gebaseerd op Europese en ISO-normen, wetenschappelijk geaccepteerd en wordt breed toegepast. NVTB is blij dat de waarde van de huidige werkwijze erkend is in dit onderzoek en dat hierin geen aanpassingen nodig zijn om de milieueffecten in beeld te brengen.

Berekeningsmethode tijdelijke CO₂ opslag

De voorgestelde berekeningsmethode beperkt zich tot een rekenkundige bepaling van de hoeveelheid vastgelegde koolstof in een zekere periode. De uitkomst geeft geen milieueffecten weer. Er is geen wetenschappelijke basis en het toepassen van de formule leidt niet tot minder milieubelasting of minder CO₂. NVTB zet bovendien vraagtekens bij het uitgangspunt dat over 100 jaar de mondiale klimaatproblematiek opgelost is. Dit niet-wetenschappelijke uitgangspunt leidt tot afwenteling op toekomstige generaties.

Plaats voor alle materialen in de bestaande systematiek

De bouwmaterialenindustrie steunt de beleidsdoelstelling van het ministerie van BZK om te komen tot verlaging van de milieudruk van bouwwerken. De bestaande systematiek stelt ons in staat om te bepalen wat de milieubelasting van bouwwerken is. Daarbij is plaats voor alle materialen en technieken die continue verbetering laten zien in hun milieuprestaties. NVTB benadrukt het belang van een op feiten gebaseerde aanpak voor het beperken van alle milieueffecten.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in ons kenniscentrumBekijk hier de reactie van NVTB op het rapport.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel