nieuwspagina

Herziening van MPG-eisen en -methode voor duurzame gebouwen

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Freepick 25 februari 2024 Laatste update 19 juni 2024

Vanaf 1 januari 2025 worden de bestaande MPG-eisen voor nieuwbouw van zowel woningen als kantoren aangescherpt. Daarnaast zullen ook nieuwe eisen voor MPG worden geïntroduceerd voor gebouwen met andere functies dan wonen of werken. Bovendien zal de methode voor het bepalen van de MPG grondig worden herzien

De plannen om de MPG-eisen voor woningen en kantoren aan te scherpen zijn al geruime tijd bekend. Het heeft de overheid het voornemen om ook MPG-eisen in te voeren voor gebouwen met diverse andere gebruiksfuncties, zoals sportfaciliteiten, winkels, scholen, zorginstellingen en bedrijfsgebouwen.

Verandering MPG berekening

Naast de strengere eisen ondergaat ook de methode voor het berekenen van de MPG aanzienlijke veranderingen. De huidige Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Grond-, Weg- en Waterbouwwerken (GWW) wordt aangepast om lokale variaties in duurzaamheidsdoelstellingen te accommoderen en om meer uniformiteit op landelijk niveau te bevorderen. Tevens zal de methode meer in lijn worden gebracht met Europese standaarden, zoals de NEN 15804:A2. De herziene MPG methode zal niet langer 11, maar 19 milieueffectcategorieën omvatten. Nieuwe categorieën die worden toegevoegd, zijn onder andere landgebruik, waterschaarste en fijnstofemissies. Bovendien zullen de schaduwprijzen voor alle milieueffectcategorieën worden herzien vanwege inflatie en op basis van recente wetenschappelijke inzichten. 

Aanscherping Milieuprestatie-eis voor Gebouwen

Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voorgesteld om de scherpere milieuprestatie-eisen vast te stellen op 1,0 voor de woonfunctie en 1,55 voor de kantoorfunctie. Dat lijkt een versoepeling ten opzichte van de huidige eisen maar dit is niet het geval. De huidige eisen liggen immers op 0,8 voor woningen en 1,0 voor kantoren. De nieuwe cijfers weerspiegelen wel degelijk strengere normen, die overeenkomen met de eerder aangekondigde aanscherpingen. De hogere waarden zijn het gevolg van het grotere aantal (van 11 naar 19) meegerekende milieueffecten en de verhoogde schaduwprijzen voor deze effecten. Meer milieueffecten die meetellen en een hogere schaduwprijs per categorie, betekent een hogere totale schaduwprijs.

De minister heeft ook besloten om de ontwikkelingen rondom de Whole Life Cycle (WLC)-benadering uit Europa af te wachten alvorens verdere stappen te ondernemen. Betonhuis volgt deze benadering, waarbij de specificaties voor een CO₂-equivalent voor B6 (milieubelasting, inclusief CO₂) binnen de Bepalingsmethode MPG worden uitgewerkt in opdracht van het ministerie en door de NEN. 

Meer informatie:

Informatieblad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Verlaging grenswaarden MPG  
Vergelijking bouwmaterialen op duurzaamheid

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN