kennispagina

Klimaatenvelop 2019

Het kabinet heeft ingezet op een C02-reductieopgave van 49% in 2030.

Deze opgave dient in de visie van het kabinet in belangrijke mate gerealiseerd te worden door de industrie. In het regeerakkoord is een envelop van 300 miljoen euro per jaar (2018 t/m 2030) opgenomen ten behoeve van het klimaat. Met deze subsidiemodule worden pilotprojecten en demonstratieprojecten in de industrie ondersteund, die op termijn tot substantiële kosteneffectieve CO2-reductie kunnen leiden. Een pilotproject is een proefproject en experimenteel van aard. Een demonstratieproject richt zich op toepassing in de praktijk, waarbij een installatie ook na afloop van het project in gebruik blijft.

De klimaatenvelop voor 2019 bevat 24 subsidiabele doelstellingen, waaronder:

Call for Proposals: Pilots en demonstratieprojecten C02-reductie industrie 2019

€ 22,5 miljoen

Pre-Project Planning kostenstudies, haalbaarheidsstudies en pilots gericht op de toepassing van CCS/CCU-technologieën (technologieën voor afvang, transport en opslag en/of hergebruik CO2)

€ 10 miljoen

Recycling en hergebruik van asfalt, beton en staal in de infrasector, met als doel om de technische hobbels weg te nemen voor circulair/duurzaam asfalt.

€ 5 miljoen

Flankerend beleid Industrie

€ 1,4 miljoen

Demonstratieregelingen klimaat, technologieën en innovaties Transport 2019, gericht op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot

€ 32 miljoen

Het gebruik van asfalt en beton in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) leidt tot een relatief hoge uitstoot van CO2. Daarom werd in 2018 al € 2 miljoen uit de klimaatenvelop beschikbaar gesteld voor innovaties in de GWW-sector. Deze maatregelen worden in 2019 met een beschikbaar budget van € 5 miljoen verder ontwikkeld en verbreed. Hierbij treedt Rijkswaterstaat (RWS) op als launching customer. RWS gaat (bijna) marktrijpe innovaties voor asfalt en beton testen, met als oogmerk om CO2-emissies om de GWW-sector te reduceren. Formeel zijn er nog geen aanvraagtermijnen bekend, maar voorstellen vanuit de betonindustrie die aan deze doelstelling bijdragen, kunnen nu reeds worden voorgedragen.