nieuwspagina

Marktmonitor januari 2022: prognoses bouwproductie positief

Auteur: Jeroen de Vrieze 1 februari 2022 Laatste update 1 december 2022

Daar waar aan het begin van het vorige jaar de voorspellingen voor 2021 vooral in het teken van krimp stonden, kunnen we achteraf concluderen dat de voorspelde krimp is meegevallen. De vooruitzichten voor de bouw tot 2026 zijn gunstig. Voor 2022 en 2023 zien we een sterke opleving over de totale breedte met mooie groeicijfers. Met een blik in de toekomst lijken ook de verwachtingen voor de periode 2024-2026 hoopgevend. De groei vlakt na de sterke opleving in 2022 en 2023 af.  Maar met groeicijfers van gemiddeld 2% per jaar is het productiebeeld voor de bouw in deze periode goed te noemen. Zeker omdat alle onderdelen van de bouwproductie bijdragen aan deze groei.

De totale bouwproductie ontwikkelde zich in 2021 van -3,5% in januari naar +2,5% aan het einde van het jaar. Deze positieve ontwikkeling betrof met name de productie in de burgerlijke en utiliteitsbouw, infra bleef in dit opzicht achter met -4% in januari naar -3% einde jaar.
Welke impact hebben al deze cijfers en percentages op de ontwikkeling van onze dagelijkse business?

Prognose woningnieuwbouw

Dit jaar groeit de nieuwbouwproductie van woningen naar verwachting met 10,5% als gevolg van een sterke toename van het aantal verleende vergunningen in 2020 en 2021. Ook dit jaar neemt dit aantal met ongeveer 6.000 toe naar 83.000 woningen. Ondanks dat het aantal opgeleverde woningen stijgt, zal dit onvoldoende zijn om het tekort op te vangen. Het CBS berekende een verwachte groei van ruim 90.000 huishoudens.
In 2023 wordt voor de nieuwbouwproductie een stijging van 7% verwacht. Het niveau vergunningverleningen stijgt door de aanhoudende krapte en het overheidsbeleid tot 85.000. Nog steeds onvoldoende om de groei te kunnen opvangen. De spanning op de woningmarkt zal dan ook aanhouden en mogelijk zelfs verder toenemen. 

In de woningbouw is de verwachting dat de genoemde groeicijfers zich redelijk gelijkwaardig zullen doorvertalen naar omzetgroei voor de betonindustrie. Slechts een klein deel van de genoemde groei in het aantal woningen zal bestaan uit tijdelijke huisvesting en andere vormen met een alternatieve bouwwijze. De verwachting is dan ook dat het aandeel beton en betonproducten in de nieuwbouw, ondanks de vele berichten over houtbouwinitiatieven, redelijk stabiel blijft.

Jeroen de Vrieze
We hebben een positieve start van het nieuwe jaar. De vooruitzichten voor de bouw tot 2026 zijn gunstig. Voor 2022 en 2023 zien we een sterke opleving over de totale breedte met mooie groeicijfers.

Prognose utiliteitsnieuwbouw

Voor 2022 is de verwachte productiegroei relatief hoog met een toename van 4,5%. Vooral de nieuwbouwproductie van gebouwen voor budgetsectoren neemt sterk toe, terwijl de productiegroei van gebouwen voor marktsectoren minder sterk is. Uitzondering hierop zijn bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen die in 2022 een duidelijke toename laten zien.

In 2023 vlakt de groei van de nieuwbouwproductie sterk af. Alleen de productie van zorggebouwen, kantoren en bedrijfsgebouwen nemen naar verwachting toe. Daarentegen neemt de productie in 2023 waarschijnlijk af bij een aantal gebouwtypen met een relatief hoog productieniveau, zoals logistieke gebouwen, onder andere door het wegvallen van tijdelijke impulsen.
Voor de utiliteitsbouw geldt dat zowel de onderwijssector als de zorgsector moeten groeien als gevolg van demografische ontwikkelingen. Ook moeten oude gebouwen gemoderniseerd of vervangen worden. 

Gezien de verdeling van de groei binnen de utiliteitsbouw, met name naar die onderdelen waar beton en betonproducten een groot marktaandeel hebben, is een solide toename van volumes te verwachten die redelijk in lijn liggen met de groeicijfers.

Prognose gww

In 2022 zal bij decentrale overheden en bedrijven sprake zijn van toenemende investeringen in infrastructuur, met gemiddeld 3%. Dit betreft onder meer een sterke toename van gemeentelijke investeringen in verband met de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties. Bij bedrijven wordt een sterke toename verwacht van de investeringen door de netwerkbedrijven. Vooral noodzakelijke verzwaring van elektriciteitsnetten in het kader van de energietransitie leidt tot extra gww-werk. 

In de gww is de groei met name zichtbaar binnen de decentrale overheid en de bedrijven. De nieuwbouw van door het Rijk geïnitieerde projecten blijft hierbij achter. Dit betekent dat de volumestijging vooral voor betonproducten te verwachten is met een beperktere volumegroei van betonmortel. 

In 2023 zullen de investeringen over de volle breedte toenemen. Zowel nieuwbouw als onderhoud groeit naar verwachting met 4%. Hierdoor zal er meer geïnvesteerd worden in wegen, rioleringen en openbare ruimte. Ook waterschappen laten, met name in het kader van klimaatadaptatie, toenemende investeringen zien. 
 

 

Contactpersoon