kennispagina

Minimumeisen van de nieuwe MKB-Verzuim-ontzorgverzekering

Auteur: Annemiek Houtman 11 januari 2019 Laatste update 3 februari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 komt er een MKB-Verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering vangt het financiële risico op en gaat werkgevers ontzorgen bij de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Kleinere werkgevers beschikken vaak over te weinig inzicht in de verzekeringsmarkt om zich goed te verzekeren en worden vaak geconfronteerd met een weinig stabiele premie. Met de nieuwe verzekering dient de verzekeringsmarkt transparanter te worden.

Verzekering onderdeel nieuwe loondoorbetaling

Op 20 december 2018 zijn nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte gemaakt tussen het kabinet en werkgeversorganisaties. Daarmee moet een einde komen aan de problemen die met name kleine ondernemingen ondervinden als een werknemer langdurig ziek wordt. Ook de minimumeisen van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering zijn vastgelegd.

De belangrijke eisen zijn

  • Het product is poortwachterproof; als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie;
  • Het pakket bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor);
  • De afspraken die convenantpartijen in een addendum hebben vastgelegd over de maximering van de weging van het eigen verzuim met als doel onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Dit kan op twee manieren: door vooraf overeen te komen hoe de verzuimhistorie wordt meegenomen in de premiestelling aan de hand van een wegingsfactormodel en door de premiestijging als gevolg van eigen verzuim (jaarlijks) te maximeren op 25%.

Meer informatie

Infographic MKB-verzuim-ontzorg-verzekering