kennispagina

Nieuwe bepalingsmethode milieuprestatie (MPG) beschikbaar

De milieueffecten van bouwproducten worden met behulp van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) beoordeeld over de hele levenscyclus: van grondstofwinning tot hergebruik (recycling/afdanking). Om het gebruik van circulaire materialen te stimuleren en eenduidig te kunnen meten is de bepalingsmethode per 1 januari geactualiseerd. Ook is de bepalingsmethode zodanig ingericht dat milieueffecten in elke fase in de levensduur apart worden weergegeven.

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0. Deze grenswaarde wordt mogelijk in de toekomst verlaagd.

Nieuwe bepalingsmethode heeft een modulaire opbouw

De nieuwe bepalingsmethode heeft een zogeheten ‘modulaire opbouw’. De volgende fases van de levenscyclus van een product worden dan per fase inzichtelijk gemaakt, waarmee het mogelijk wordt om per fase keuzes te maken tussen producten.

                A. Productie en bouw
                B. Gebruiksfase
                C. Sloop- en verwerkingsfase
                D. Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling

Aanpassingen bepalingsmethode

Een van de opmerkelijke wijzigingen is het opnemen van de zogeheten grondstoffenefficiency. Hiermee wordt duidelijk gemaakt wat de milieuwaarde is van het proces of materiaal dat gelijkwaardig kan worden vervangen door een vrijkomend materiaal dat overblijft na afloop van de levensduur van een bouwmateriaal. De milieubaten van eventueel hergebruik van een betonelement of van recycling van betongranulaat kunnen dus worden verrekend in module D van LCA van beton. Een andere wijziging betreft het aantoonbaar maken van een toekomstscenario van een retoursysteem indien een product na afloop van zijn levensduur wordt hergebruikt. Dit is nu zodanig beschreven dat er minder onterechte voordelen kunnen worden gedeclareerd.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN