nieuwspagina

Nieuwe eisen voor duurzamer beton in projecten Rijkswaterstaat

Auteur: bron: Rijkswaterstaat Foto: Betonhuis 24 februari 2022 Laatste update 31 maart 2022

Rijkwaterstaat zet een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, door nieuwe, duurzame, eisen voor beton. De eisen komen voort uit afspraken in het Betonakkoord en gelden sinds begin 2022 voor alle nieuwe projecten van Rijkswaterstaat.

Hoogwaardig hergebruik

In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton hoogwaardig hergebruiken. Dat begint door betonnen objecten te gebruiken tot de maximale levensduur is bereikt, zo nodig met levensduurverlengend onderhoud. Wanneer sloop onvermijdelijk blijkt, kunnen losse elementen hergebruikt worden. Het beton van de niet herbruikbare elementen wordt als grondstof gebruikt in nieuw beton. Gesloopt beton als wegfundering ziet Rijkswaterstaat niet als hoogwaardig hergebruik. Over een paar jaar is dit ook niet langer toegestaan binnen projecten.

Steeds lagere MKI-waarde

Het RTD 1033 stuurt aan op verlaging van de MKI-waarde. Deze milieukostenindicator wordt uitgedrukt in euro’s en wordt berekend door alle relevante milieueffecten samen te voegen in één getal. Hoe lager de MKI-waarde, des kleiner de impact op het milieu. In het RTD 1033 staan plafondwaarden beschreven voor betonmengsels van verschillende sterkteklassen, voor prefab geproduceerde betonelementen en prefab liggers. Die waarden dalen iedere twee jaar met 4% en gelden voor alle marktpartijen.

Tussentijds bijstellen

Er is nog een lange weg te gaan naar klimaatneutraal en circulair werken in 2030. Rijkswaterstaat kijkt daarom samen met andere partijen binnen het Betonakkoord naar de behaalde prestaties van de meest innovatieve marktpartijen. Gaan zij sneller dan verwacht, dan worden de plafondwaarden voor de overige marktpartijen bijgesteld. Achteroverleunen is dan geen optie, zo wordt het innovatietempo geborgd.

(1)

Technisch Document (RTD) 1033 Verduurzaming Beton

De RTD 1033 is opgesteld voor het verduurzamen van het beton(gebruik) binnen Rijkswaterstaat. Dit doet RWS in nauwe samenwerking met het Betonakkoord waar meerdere Opdrachtgevers zich bij aangesloten hebben. Met de RTD 1033 worden eisen gesteld aan de eigenschappen van beton dat in RWS projecten ingekocht, gebruikt, gerepareerd of gesloopt wordt. Dit maakt het mogelijk om naast sturing op duurzaamheid op projectniveau ook te sturen op materiaalniveau. (versie 27 januari 2022).

Lees verder