kennispagina

Samenwerking brancheorganisaties

De belangenbehartiging van Betonhuis is voornamelijk gericht op het beïnvloeden van de regelgeving met betrekking tot beton. Waar nuttig en nodig werkt Betonhuis dan ook samen met andere organisaties en verenigingen die actief zijn in de Haagse politieke arena en organisaties op het gebied van de bouw en de bouwtoelevering.

Belangrijke samenwerkende partners van Betonhuis

Bouwend Nederland www.bouwendnederland.nl
Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland waarbij de kernactiviteiten zijn: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de leden bouw en infra.

Betonhuis heeft regelmatig periodiek overleg met Bouwend Nederland en werkt met de Commissie Cementbeton Wegenbouw van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland samen aan BetonInfra, een periodieke uitgave voor de GWW sector.


Branchevereniging Breken en Sorteren www.brbs.nl
BRBS Recycling wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland. Het bevorderen van het hergebruik van bedrijfs-, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. 

Betonhuis Betonmortel werkt samen met de BRBS om de toepassing van granulaten in beton mogelijk te maken en te promoten. Dit heeft geresulteerd in concrete afspraken over vraag en het aanbod van betongranulaat als grindvervanger in betonmortel en promotie daarvan via de website www.granulaatbeton.nl.

Cascade www.cascade-zandgrind.nl
Cascade behartigt de gemeenschappelijke belangen van de zand- en grindproducenten op het gebied van beleid, regelgeving en beeldvorming. Cascade streeft ernaar op de voor haar relevante terreinen invloed uit te oefenen en richt zich daarbij met name op de continuïteit van de bouwgrondstoffenvoorziening voor de bouw die op een maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden ingevuld.

Betonhuis werkt op tal van beleidsterreinen samen met Cascade.
 

NeMO Nederlandse Mortel Organisatie www.nemo.nl
NeMO behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten organisaties. Zij stimuleert het gebruik van de producten Metselmortels, Voegmortels, Lijmmortels en Betonreparatiemortels. NeMO bevordert ook de kwaliteit van fabrieksmatig vervaardigde mortels of middels een toegelaten gecertificeerd systeem op de bouwplaats samengestelde prefab mortel.

Betonhuis is nauw betrokken bij NeMO en voert het secretariaat.
 

Vakgroep Specialistische Wegenbouw (VSW) sectie Cementbeton Wegenbouw www.bouwendnederland.nl
De Commissie Cementbeton Wegenbouw bestaat uit aannemingsbedrijven die verschillende verhardingen in ter plaatse gestort beton ontwerpen en uitvoeren en eventueel ook ontwerpen. Dit betreft fietspaden, wegen, bariërs, busstations, vliegvelden en dergelijke.

Betonhuis werk samen met deze sectie aan het bulletin Betoninfra en de website Betoninfra. Daarnaast geeft Betonhuis Cement medewerking aan excursies, symposia en congressen en de twee jaarlijkse Betonwegendag. www.betonwegendag.nl.


NVAF Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken www.nvaf.nl
Het behartigen van de belangen van de Betonhuis-leden en het funderingsbedrijf met name voor trillingsarme en betonmortel gerelateerde systemen.

Betonhuis Betonmortel werkt samen met NVAF en levert naar behoeft kennis over betonmortel voor in de grondgevormde palen en diepwanden.
 

NVLB Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen www.nvlb.nl
Bij de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) zijn ondernemers aangesloten die bouwgrondstoffen voor de bouw produceren, importeren en verhandelen. Deze bouwgrondstoffen, zoals grind, industriezand, steenslag, breuksteen, kalksteen, slakken, lava en flugzand, worden gebruikt in oeverbeschermingen, kustbeschermingen, wegverhardingen, wegfunderingen, betonmortel en betonproducten.

De NVLB bevordert, via informatieoverdracht, kennisuitwisseling en contact met overheden, de continuïteit van de groothandel, als schakel tussen (internationale) producenten en nationale gebruikers van bouwgrondstoffen.

Er vindt op regelmatige basis afstemming en overleg plaats met NVLB.


VHB Vereniging van Fabrikanten van Hulpstoffen voor mortel en Beton www.vhb-hulpstoffen.nl
Bevorderen van de toepassing van hulpstoffen voor mortel en beton alsmede behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Betonhuis werkt op tal van beleidsterreinen samen met VHB.
 

VSB Vereniging van Steiger, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven www.vsbweb.nl
Behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden. De belangrijkste activiteiten zijn belangenbehartiging, opstellen van richtlijnen, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, brancheopleiding en promotie veilig werken op hoogte. 

In het verleden verzorgde Betonhuis - sector Betonmortel samen met VSB trainingen op het gebied van de bouwmethode gietbouw en gaven zij gezamenlijk "BetonbouwNieuws" uit. VSB en Betonhuis zijn partner van Betoniek.
 

VWN Vereniging Wapeningsstaal Nederland www.wapned.nl
Het bevorderen en behartigen van materiële en immateriële belangen van haar leden op het gebied van wapeningsstaal in het algemeen, één en ander in de ruimste zin van het woord, in samenwerking met Research BetonWapening (RBW).

Er vindt op regelmatige basis afstemming en overleg plaats met VWN.