kennispagina

Sociale aangelegenheden

Betonhuis maakt werk van goede arbeidsverhoudingen in de cement- en betonindustrie en biedt leden ondersteuning bij de ontwikkeling van eigentijds werkgeverschapBetonhuis verzamelt voor haar leden kennis en kunde op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaat het met name om de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), VUT-regeling en bedrijfstakpensioenregeling. Ook wordt aandacht gegeven aan arbeidsomstandigheden.

Ontwikkeling beleid 

De ondersteuning van cao-partijen betrokken bij de cao voor de betonproductenindustrie wordt voortgezet vanuit Betonhuis. Ook zal de verkenning, gericht op de totstandkoming van een deelcao voor de betonpompbedrijven, in overleg met de vakorganisaties worden voortgezet. Het mandaat en de speelruimte voor deze onderhandelingen worden vooraf afgestemd met de betrokken sectorverenigingen. Daarnaast zullen de mogelijkheden om te komen tot een raamcao voor de cement- en betonindustrie in zijn geheel worden onderzocht. Het vaststellen en innemen van gezamenlijke standpunten maakt deel uit van de belangenbehartiging. Hiertoe ontwikkelt Betonhuis (collectief) beleid met betrekking tot relevante arbeidsgerelateerde onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, employability, flexibiliteit, pensioen en nieuwe wet- en regelgeving

Het doel van kernactiviteit sociale aangelegenheden is:

 • Het behartigen van de belangen van de leden op het terrein van werkgeverszaken;
 • Het bepalen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke thema’s of andere HR vraagstukken die vragen om een standpuntbepaling vanuit Betonhuis, in samenspraak met de leden;
 • Het bieden van ondersteuning aan cao-partijen bij de totstandkoming van een (deel)cao;
 • Het ondersteunen van de leden bij bedrijfstak- en sectorspecifieke sociale aangelegenheden met aandacht voor de arbeidsorganisatie en -productiviteit;
 • Het verstrekken van informatie over relevante en actuele wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsrecht;
 • Het faciliteren van netwerkvorming in relatie tot actuele kwesties.

Dienstverlening voor aangesloten bedrijven

Betonhuis adviseert leden bij de inrichting van de arbeidsorganisatie en bij de vormgeving van het HR-beleid, met aandacht voor het mobiliteits- en opleidingsbeleid, arbeidstijdvraagstukken en het verzuim- en re-integratiebeleid. Op verzoek van de leden kan Betonhuis nader onderzoek verrichten, als dat nodig is om de consequenties van wetswijzigingen voor de cement- en betonindustrie goed in beeld te krijgen. Met betrekking tot actuele thema’s zal Betonhuis in de informatiebehoefte van haar leden voorzien door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, publicaties, campagnes of handzame (personeels)instrumenten. Medewerkers van aangesloten bedrijven kunnen met al hun cao-gerelateerde en arbeidsrechtelijke vragen terecht bij Betonhuis, o.a:

 • Cao voor de Betonproductenindustrie
 • Algemeen verbindend verklaren
 • Reïntegratie/verzuimbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Verlofregelingen

Maar ook met vragen over de VUT-regeling of pensioenregeling kunnen leden bij ons terecht, evenals arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en overige sociale thema’s.

Contactpersoon

Annemiek Houtman, stuur een e-mail

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering