nieuwspagina

Stikstof geen belemmering meer voor de bouw

Auteur: Paul Ewalds 19 juni 2020 Laatste update 22 juni 2020

Sinds 2015 werkt de overheid aan het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur. Het kabinet neemt maatregelen om de bouwsector te ontzien bij de aanpak van de stikstofuitstoot.

Voorheen gold het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State echter dat dat niet meer mocht worden gebruikt als basis voor toestemmingverlening. Deze uitspraak had grote gevolgen voor de Nederlandse economie en voor de bouw. Het kabinet vroeg een Adviescollege onder leiding van Johan Remkes om advies over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. In september 2019 verscheen een eerste advies, ‘Niet alles kan’. Op 8 juni 2020 bood het Adviescollege het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ aan aan het kabinet. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hier in een brief van 17 juni 2020 op gereageerd.

Bouwsector

Over de bouwsector schrijft Schouten: “In het licht van de coronacrisis is het kabinet van mening dat de bouwsector onmisbaar is voor het herstel van de economie de komende jaren en voor de tijdige realisatie van voldoende woningen. In dat licht neemt het kabinet de aanbeveling van het Adviescollege ter harte om de tijdelijke emissies van de bouw niet langer te onderwerpen aan gedetailleerde depositieberekeningen. Het kabinet wil daarom een drempelwaarde voor de bouw onderzoeken en uitwerken teneinde de toestemmingsverlening te vereenvoudigen. Het kabinet ziet de invoering van een drempelwaarde voor de tijdelijke emissies van bouwactiviteiten als urgent. Deze drempelwaarde wordt gekoppeld aan een stevige reductie-opgave voor stikstofuitstoot voor de bouw, die ook juridisch wordt vastgelegd. Voor de bouwsector heeft dit als consequentie dat zij vervroegd materieel afschrijft en investeert in schoner bouwmaterieel en innovatie van het bouwproces. Het kabinet beziet welke financiële middelen hiertoe vrijgemaakt moeten worden om dit proces te ondersteunen. Aan publieke zijde zijn afspraken nodig over aanbesteding en de ontwikkeling en inzet van een stimuleringsregeling."

Paul Ewalds, Beleid & Regelgeving Betonhuis
Betonhuis heeft deelgenomen aan de Taskforce Stikstof die door VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven is geroepen, maar we vinden het spijtig dat het zo lang heeft moeten duren voordat het kabinet een besluit heeft genomen over de bouw.

Bouwvergunningen

De afgelopen maanden is de voortgang in de bouw gestokt door de vele onzekerheden rondom stikstof. De verwachting is dat het regionaal bevoegd gezag nu weer zonder risico’s bouwvergunningen kan verstrekken en dat stikstof geen belemmering meer zal vormen voor de bouw.

Reactie Betonhuis

Paul Ewalds van Betonhuis: “Daar zijn we uiteraard blij mee. We hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan via onze partners VNO-NCW, NVTB en Bouwend Nederland om dit voor elkaar te krijgen. Zo hebben we deelgenomen aan de Taskforce Stikstof die door de besturen van VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven is geroepen. We vinden het spijtig dat het zo lang heeft moeten duren voordat het kabinet een besluit heeft genomen over de bouw. En we zijn er nog niet. De overheid moet wat ons betreft haast maken met de uitvoering van de plannen, zodat de vergunningverlening echt op gang kan komen. We zijn benieuwd naar de financiële middelen die worden vrijgemaakt. Investeren in de bouw- en infrasector is de snelste uitweg uit de economische recessie, zo geven ook Bouwend Nederland en VNO-NCW aan. In ieder geval is er nu een belangrijke stap genomen.”

Contactpersoon Betonhuis

Paul Ewalds, stuur een e-mail