nieuwspagina

Veel nieuwe veranderingen per 1 januari 2021

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Screenshot uit video van RVO 7 februari 2020 Laatste update 18 oktober 2022

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) worden per 1 januari 2021 ingevoerd in plaats van 1 juli dit jaar. Hierdoor wordt 1 januari 2021 een spannende datum. Er komen vijf grote veranderingen aan die op die datum ingaan. Hieronder gaan we kort in op deze vijf veranderingen.

1. BENG

In een Kamerbrief van 9 januari 2020 meldt minister Knops van BZK dat de invoering van de BENG-normen is uitgesteld tot 1 januari 2021. Aanleiding is de vertraging in de ontwikkeling van de rekensoftware die nodig is om nieuwe gebouwen BENG-proof te ontwerpen. Naar verwachting is de software begin april beschikbaar.  BENG is een uitdrukking van een energieprestatie. Tot 2020 wordt de energieprestatie van een gebouw nog uitgedrukt in de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In 2021 komt daar een norm bij. Dat is BENG, wat staat voor bijna-energieneutraal gebouw. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De overheid heeft namelijk een voorbeeldfunctie. Vanaf 1 januari 2021 moeten alle gebouwen (utiliteits- en woningbouw) in Nederland bijna-energieneutraal zijn. Dit is een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Na 2020 zullen in alle landen van de Europese Unie BENG-eisen gelden. Het nieuwe energielabel wordt gebaseerd op het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar en geeft een genuanceerder beeld van de energieprestatie van een woning of gebouw. Meer over BENG of download de Kamerbrief.

De energieprestatie van een woning of gebouw wordt sinds januari 2021 berekend met de NTA 8800. De overheid stelt per 1 januari 2021 BENG als niveau voor de energieprestatie, waarbij aan altijd aan sub-eisen moet worden voldaan (BENG 1 t/m 3). Voor ongekoelde woningen geldt aanvullend een eis voor zomercomfort: TOjuli (BENG 4), waarvoor rekenregels in NTA 8800 zijn opgenomen. Thermische massa van beton werkt positief door in BENG-berekeningen.  

2. Uitstel nieuw energielabel

Ook de invoeringsdatum van het nieuwe energielabel is uitgesteld tot 1 januari 2021. Het nieuwe energielabel moet worden uitgedrukt in kWh/m2jr. Hiervoor is dezelfde rekensoftware nodig als voor de BENG-berekeningen.

3. Strengere milieuprestatie-eis

Minister Knops is van plan de milieuprestatie-eis (MPG) voor nieuwbouw per 1 januari 2021 aan te scherpen van 1,0 naar 0,8. Het kabinet wil hiermee bereiken dat woningen en gebouwen duurzamer worden qua materiaalgebruik. De nieuwe eis moet leveranciers aansporen om milieuvriendelijkere bouwproducten te ontwikkelen. De minister onderzoekt of de regels ook kunnen gelden voor grootschalige renovaties. Voor de zomer wil hij de Tweede Kamer daarover uitsluitsel geven.

4. Wet kwaliteitsborging

De eerste fase van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt op 1 januari 2021 in werking (mits er dit jaar voldoende proefprojecten mee worden gedraaid). De wet geldt dan voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Doel van de wet is minder constructiefouten en minder gebreken bij nieuwe bouwwerken. Het bouwtoezicht moet verbeteren door de inzet van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

5. Omgevingswet

Ook de nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021, maar is uitgesteld.(zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nieuws/2020/04/01/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd). Dat betekent dat er veel verandert: de wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met de wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen, waardoor het makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Onder deze nieuwe Omgevingswet vallen straks ook het nieuwe Activiteitenbesluit (het Besluit Activiteiten in de Leefomgeving, BAL), het Bouwbesluit (Besluit Bouwwerken Leefomgeving, BBL) en delen van het hudige Besluit bodemkwaliteit. De Omgevingswet staat meer maatwerk toe dan de huidige afzonderlijke 26 wetten. Er ontstaat een risico wanneer overheden dit maatwerk te ruime gaan interpreteren.

Contactpersoon Betonhuis Paul Ewalds, stuur een e-mail