nieuwspagina

Wijzigingen in wet- en regelgeving verpakkingen

Auteur: Taco van den Broek 7 oktober 2020

De Europese Commissie is sinds enige tijd bezig de wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval te veranderen. Het is duidelijk dat dat gevolgen daarvan ook voelbaar zullen zijn in de Nederlandse markt. In de nieuwsbrief van het NVTB staat een artikel over de veranderingen.

Europese heffing op niet gerecyclede kunststof verpakkingsafval

De Europese Commissie voert per 1 januari 2021 een heffing in voor de lidstaten voor niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval. De heffing is €0,80 per kilo. De lidstaten bepalen zelf of zij deze heffing willen doorberekenen aan het bedrijfsleven. De Nederlandse overheid heeft nog niet laten weten of zij dat bedrag op het bedrijfsleven willen verhalen en zo ja hoe zij dat wil gaan doen. De overheid heeft ook de keuze om het bedrag uit de algemene middelen te halen. Bedrijven moeten met hun verpakking voldoen aan de regels van het land waar zij hun verpakte producten op de markt zetten. Per land kan die regelgeving verschillen. 

Nieuwe recycledoelstelling voor verpakkingen

De Europese Commissie heeft In het Europees Afvalpakket nieuwe recyclingdoelstellingen voor 2025 en 2030 opgenomen. Een ander onderdeel van de regelgeving is de wijziging van het meetpunt voor recycling. In de huidige situatie wordt de hoeveelheid te recyclen materiaal gemeten op de weegbrug van de recycler. Volgens de nieuwe meetmethode moet het recyclingpercentage ook gecorrigeerd worden voor verliezen die in het recyclingproces bij de recycler optreden. De Nederlandse overheid gaat deze recycledoelstellingen opnemen in het besluit Beheer Verpakkingen. 

Gevolgen

Voor Nederland heeft dit gevolgen voor verpakkingen van aluminium en ferro. Deze verpakkingen krijgen voor het eerst een recycledoelstelling. Voor aluminium is dat in 2025 50% en in 2030 60%. Voor ferro is dat in 2025 70% en in 2030 80%. 

Voor kunststof worden de recyclingpercentages voor 2025 50% en voor 2030 55%. Dat lijkt maar een kleine stijging t.o.v. de huidige Nederlandse doelstellingen. Die zijn 50% recycling in 2020. Echter door verschuiving van het meetpunt recycling mag veel minder materiaal meegeteld worden voor het recyclingpercentage. Er zal dus veel meer ingezameld moeten worden om het recyclingpercentage te halen. Dat gaat voor kunststofafval kostenverhogend werken. Een andere kostenverhogende ontwikkeling is de daling van de prijzen voor recyclaat. Dat komt deels door de coronacrisis (minder vraag) maar vooral omdat de prijzen van virgin grondstoffen erg laag zijn. De verwachting is dat de prijzen voor langere tijd laag blijven. 

De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage worden per materiaalsoort vastgesteld door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De wijze waarop de tarieven tot stand komen is wettelijk vastgelegd. De tarieven moeten kostendekkend zijn. Door daling van de afzetprijzen van recyclaat en stijging van de hoeveelheid kunststofverpakkingsafval dat ingezameld, gesorteerd en gerecycled moet worden, is de verwachting dat het tarief voor kunststof de komende jaren verder zal stijgen.

Invoering producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsverpakkingen

In de huidige situatie zijn de kosten voor de inname van verpakkingsafval dat vrijkomt bij bedrijven uitgezonderd van de producentenverantwoordelijkheid. Deze uitzondering komt met ingang van 2023 te vervallen. Producenten moeten met ingang van 2023 voor alle verpakkingen een innamesysteem organiseren en de kosten daarvan dragen. Volgens het ministerie betekent dit in de praktijk dat producenten ook een systeem moeten opzetten voor de inname van verpakkingsafval in de openbare ruimte en bij scholen en diensten. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. 

Speciale regeling voor bedrijfsverpakkers

Ook bedrijven die nagenoeg alleen verpakkingen aan andere bedrijven leveren, zijn verplicht de
afvalbeheersbijdrage te betalen. Omdat deze bedrijven zelf de kosten voor inzameling van
bedrijfsverpakkingen betalen, heeft de Stichting bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL), waarvan NVTB lid is, met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die meer recht te doen aan de positie van de bedrijven die nagenoeg alleen Bedrijfsverpakkingen op de markt zetten. Voor deze bedrijven gelden speciale, lagere, tarieven. Meer informatie staat op www.bedrijfsverpakkingen.nl