nieuwspagina

Zand en grind uit zee CSC-gecertificeerd

Auteur: Wilfred Oosterling / Remco Kerkhoven Foto: De Hoop, lid Betonhuis 25 oktober 2021 Laatste update 11 november 2021

In Nederland wordt zand en grind afkomstig uit zeewinning al veel toegepast bij de productie van beton. Tot nu was het echter nog niet mogelijk om deze winning binnen CSC te laten certificeren. Betonhuis nam het initiatief en ontwikkelde met een aantal partijen een geschikt certificeringsschema.  

Onder leiding van Betonhuis (in de rol van RSO) werd een projectgroep opgericht bestaande uit de Nederlandse certificerende instellingen (SGS, Kiwa, SKG-IKOB), betonproducenten en winners van zeezand en -grind (K3 Delta, Mebin/Sagrex, De Hoop). Om nauwkeurig te werk te gaan is de samenwerking gezocht met Wageningen Universiteit Marine Research. Alle milieuaspecten en omgang met de flora en fauna van de zee kregen hierdoor extra aandacht in het nieuwe CSC-schema.

Territoriale wateren

In Nederland (en Europa) is al veel geregeld op het gebied van duurzame winning van grondstoffen. “Sommige punten vragen extra aandacht, met name de milieuaspecten. Er mag zeker geen winning plaats vinden in Natura-2000 gebieden en worden broedplaatsen en -seizoenen ten alle tijden gemeden.”, aldus Wilfred Oosterling, adviseur Betonhuis. Hij was nauw betrokken bij het proces. “Winning van zand en grind op zee vindt op een andere manier plaats dan op land. Een mooi voorbeeld hiervan is dat er meerdere schepen zijn betrokken bij een winning en dat afgegeven vergunningen vaak over meerdere gebieden gaan. Het winnen buiten de territoriale wateren en landsgrenzen komt regelmatig voor.“ Binnen het CSC schema wordt aangetoond waar de gewonnen materialen precies vandaan komen.

Verantwoorde grondstofwinning

De ontwikkeling van het schema duurde een jaar en is tijdens de laatste Algemene Vergadering van CSC, die in oktober werd gehouden, formeel goedgekeurd. De belangrijkste punten waarop de winning wordt getoetst zijn:

  • Biodiversiteit, vertroebeling van zeewater beperken, rekening houden met broedplaatsen en paringsseizoenen daarnaast zijn de hoogwaardige natuurgebieden (Natura-2000) uitgesloten van winning.
  • Omgang met andere economieën op zee zoals bijvoorbeeld, vrachtverkeer, olie- en gaswinning, windenergie en de visserij.
  • Zorgen dat de winning zo min mogelijk de zeebodem zal aantasten en dat de natuur zich binnen een korte termijn zelfstandig kan herstellen.
  • De schepen welke de overslaglocatie beleveren moeten allemaal voldoen aan de door CSC verplichte voorwaarden, zonder deze verplichte voorwaarden is certificering niet mogelijk, deze voorwaarden zijn opgenomen in de ”Vessesl evidence list”

Nieuw CSC-certificaat

Het nieuwe Marine Aggregates Certificate is een certificaat volgens CSC-certificering van grondstoffen van werf of wal en van de winlocaties op zee met als toevoeging een checklist per toeleverend schip. Oosterling: “Vanaf nu zal elke grondstofleverancier het nieuwe Marine Aggergates Certificate certificeringsschema moeten volgen. CSC-gecertificeerd zand en grind vanuit zeewinning draagt op dezelfde manier bij aan de CSC-score van een betonproducent als zand en grind vanuit landwinning. Namelijk via het Chain of Custody-criterium C2 Aggregates. We zijn uiteraard trots op dit door Nederland ontwikkelde certificaat. Het is door CSC erkend en wordt vanaf nu wereldwijd toegepast. Ook op plaatsen waar minder wetgeving is. Vanaf nu zijn afnemers van beton en betonproducten met CSC certificaat zeker van aantoonbare verantwoorde grondstofwinning uit land en zee.”

Download hier de technische handleiding (ENG) voor “Marine Aggregates”

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM