kennispagina

Aanmaakwater voor beton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis 28 februari 2019 Laatste update 13 augustus 2023

Het aanmaakwater in beton heeft een dubbele functie: de hydratatie van het cement en de verwerkbaarheid tijdens de uitvoering. Voor de betonmortel is circa 150 tot 170 liter aanmaakwater per m3 nodig. Het water mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces van beton.

Wat is de kwaliteit van het aanmaakwater voor beton?

Aanmaakwater kan niet onbeperkt worden toegevoegd. Een teveel aan water levert zwakker beton op. Een tekort aan water zorgt er voor dat niet alle cement reageert en verhardt. Het water mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces of op de duurzaamheid van het verharde beton.

Eigenschappen

Afhankelijk van de herkomst moeten de eigenschappen van het water getoetst worden aan de eisen die in de norm NEN-EN 1008 worden gesteld. In deze norm zijn de eisen vermeld ten aanzien van het chloridengehalte, het sulfaatgehalte en de zuurgraad. De kwaliteit van leidingwater in Nederland is voldoende, maar - afhankelijk van de kwaliteit - kan ook bron- of oppervlaktewater worden toegepast. Naast het gebruik van dit water wordt in toenemende mate ook spoelwater uit betonmortelcentrales als aanmaakwater gebruikt.

Voorbeeld:    
Bron: Betonhuis
Wcf 0,60 168 liter water 280 kg cement
Wcf 0,45 150 liter water 340 kg cement

De norm NEN-EN 206 stelt kwaliteitseisen welke mede zijn gebaseerd zijn op de verhouding tussen water en cement, de watercementfactor (wcf). In de NEN-EN 1008:2002 - Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton.

Verontreiniging

Het aanmaakwater mag geen verontreinigingen bevatten die de hydratatie, de betonsterkte of de wapening nadelig beïnvloeden.
De regel is: gebruik altijd drinkwater (leidingwater, zonder chloor), tenzij dat absoluut niet mogelijk is. Zeewater kan uitsluitend toegepast worden voor ongewapend beton (het chloride van het zeezout tast de wapening aan). Gebruik geen huishoudelijk afvalwater.
Bron- en grondwater, oppervlaktewater en proceswater van de betonindustrie kunnen uitsluitend toegepast worden nadat er initieel een grondig onderzoek naar de bruikbaarheid is uitgevoerd; periodiek dient het onderzoek herhaald te worden. Ook voor sulfaten, alkaliën, suiker, fosfaten, nitraten, lood en zink zijn maxima opgesteld.

Toepassing  max. chloridegehalte [mg/liter]
voorgespannen beton  500
gewapend beton  1000
ongewapend beton   4500
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM