kennispagina

CSC en de CO₂-Prestatieladder

Auteur: Remco Kerkhoven 12 maart 2019 Laatste update 7 september 2022

De CO2-Prestatieladder is een instrument (oorspronkelijk door ProRail) ontwikkeld voor voorschrijvende instanties om leveranciers te stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Het instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe hoger het niveau op de prestatieladder, hoe meer kans op gunningsvoordeel.

CSC en de CO2-Prestatieladder

Betonleveranciers met CSC-certificering kunnen afnemers van beton en hun opdrachtgevers helpen om binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten winst te behalen op energiebesparing en het efficiënt gebruik van materialen. De CO2-Prestatieladder is één van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden. Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Binnen CSC vallen veel van de genoemde doelen als het bedrijf ook deelneemt aan de Benchmark van Betonhuis. Mede daarom accepteert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) de energierapportages van CSC en van de Benchmark Betonhuis als rapportage van scope 1 en 2 emissies van een A-leverancier bij eis 5A2 en een verificatie van die emissie-inventaris bij eis 5A3 van de CO2-Prestatieladder. 

Doel van de CO2-Presatieladder

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordelen van de CO2-Prestatieladder

De vijf belangrijkste voordelen van de CO2-Prestatieladder:

Gunningvoordeel
Dit is één van de belangrijkste voordelen van de CO2-Prestatieladder en de grootste reden dat bedrijven hier iets mee doen. Overheidsinstanties nemen het voortouw en eisen bij aanbestedingen een inspanningsverplichting in het reduceren van de CO2 uitstoot. Gecertificeerde bedrijven die hoger inschrijven op een aanbesteding dan bedrijven die niet over het keurmerk beschikken, worden daardoor toch eerder de opdracht gegund.

Selectiecriterium
Veel gemeentes en andere lagere overheden passen de CO2-Prestatieladder toe als selectiecriterium op aanbestedingen. Dat betekent dat je ALLEEN mag inschrijven op de betreffende aanbesteding als je over het CO2 bewust certificaat niveau 3 of hoger beschikt.

Idealisme
Concreet invulling geven aan de duurzame ambities van je organisatie. Met een certificaat op de CO2-Prestatieladder laat je als organisatie aan de buitenwereld zien dat je zorgt voor onze planeet en het belangrijk vindt om je CO2 uitstoot zo veel mogelijk te beperken.

Kostenbesparing
Door aan de slag te gaan met het reduceren van je CO2 uitstoot, zal je als organisatie maatregelen treffen die er voor zorgen dat het energieverbruik omlaag gaat. Dit resulteert niet alleen in minder CO2, maar ook in lagere kosten! Veel bedrijven winnen daardoor de investering van het behalen van niveau 3 binnen 1 jaar terug.

Inzicht
Niet alleen reductiemaatregelen zorgen er voor dat je minder CO2 uitstoot en minder kosten hebt, ook inzicht in de energiehuishouding van je bedrijf zorgt hiervoor. Dat kan een enorme kostenbesparing opleveren.

www.skao.nl