nieuwspagina

Nieuwe cao voor de medewerkers in de betonproductenindustrie

Auteur: Persbericht BFBN, CNV Vakmensen en FNV Foto: Betonhuis 4 juni 2022

Er is een nieuwe cao overeengekomen voor de medewerkers in de betonproductenindustrie. De leden van de werkgeversvereniging BFBN, FNV en CNV Vakmensen hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat, dat op 6 december 2021 werd bereikt.

De komende jaren wordt het voor werkgevers in de betonproductenindustrie de kunst om nieuwe werknemers te werven en te behouden. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke insteek met een lange termijndoelstelling. “Cao partijen gaan gezamenlijk een richting voor de sector bepalen”, geeft Celil Çoban aan, bestuurder FNV Procesindustrie.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen, onderschrijft het belang van een hoger plan: “We moeten zorgen dat het werken in de betonproductenindustrie aantrekkelijk blijft voor werknemers. Het cao-resultaat doet recht aan deze insteek”. “Een cao biedt duidelijkheid aan werknemers”, vat Alfons van Woensel samen, woordvoerder namens werkgevers. Maar de uitwerking van praktisch uitvoerbare afspraken over de organisatie van de arbeid vergt tijd. Daarom hebben cao-partijen een studie afspraak gemaakt. “We hebben een werkgroep Mens en Werk ingesteld, die advies gaat uitbrengen aan sociale partners.”

Alfons van Woensel
Een cao biedt duidelijkheid aan werknemers en de betonproductenindustrie stelt de werkende mens centraal”

De cao geldt voor ruim 5.000 medewerkers, werkzaam bij ruim 100 betonfabrieken. Deze fabrieken maken betonproducten, waaronder casco elementen voor de bouw, straatstenen, dakpannen, rioolbuizen, brugliggers en heipalen. Werkgevers en vakbonden leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun leden. 

 • Looptijd
  De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 oktober 2021 tot en met 31 december
  2022.
 • Loonstijging
  Per 1 januari 2022 stijgen de salarisschalen in de cao, in de onderneming gehanteerde
  bedrijfssalarisschalen als ook het feitelijk maandsalaris / periodesalaris met 3%.
 • Pensioen
  In 2022 wordt de pensioenpremie tijdelijk verhoogd, van 19,2% naar 20,1% van de loonsom.
  Van deze verhoging betalen werkgevers 0,6% en werknemers 0,3%.
 • Reiskosten
  Met ingang van 1 januari 2022 wordt € 0,15 per reiskilometer vergoed, gemaximeerd op 30 kilometer enkele reis.


Algemeen verbindend 

Om de cao 2021-2022 algemeen verbindend verklaard te kunnen krijgen, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Voortaan geven cao-partijen duidelijk aan wat onder de inlenersbeloning wordt verstaan en welke cao-bepalingen op uitzendkrachten van toepassing zijn.
 • Jeugdige werknemers behoren het schaalsalaris, dat met hun leeftijd overeenkomt, te ontvangen met ingang van de dag waarop zij jarig zijn geweest (voorheen: met ingang van de maand / periode waarin de verjaardag viel).
  Deze aanpassing van artikel 8 bewerkstelligt dat werknemers die in de leeftijdschaal zitten (groep I en II) per maand op het maandbedrag komen, dat wordt voorgeschreven bij de Wet minimumloon.
 • Werknemers in een BBL / BOL traject verwerven vakantie over de tijd waarin zij onderwijs volgen. Dit betreft een wettelijke verplichting, die al eerder opgenomen had moeten worden in de cao.

Download de CAO voor de betonproductenindustrie

De nieuwe cao voor de betonproductenindustrie werd in december 2021 afgesloten, met een looptijd van 15 maanden, tot en met 31 december 2022. Per 1 januari 2022 is een structurele loonsverhoging toegekend van 3%. Met dit percentage stijgen niet alleen de salarisschalen in de cao, maar ook de in de onderneming gehanteerde bedrijfssalarisschalen dan wel het feitelijk maandsalaris / periode-salaris.

De integrale tekst kunt u hier downloaden (alleen voor leden Betonhuis / BFBN)  

 

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering