nieuwspagina

Europese Commissie presenteert update voor CO₂-afvang, -opslag en gebruik

Auteur: Betonhuis communicatie, bron: Europese Commissie Foto: Wirestock 25 maart 2024 Laatste update 30 maart 2024

Het bereiken van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen vereist een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies in de komende jaren. Hoewel een groot deel hiervan kan worden bereikt door te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, zijn er technologieën nodig die CO2 vastleggen, opslaan of gebruiken. Dit zal met name belangrijk zijn in sectoren waar dit het meest uitdagend is om emissies te verminderen, zoals cement en afval-naar-energie. 

Om de aanbevolen netto-emissiereductie van 90% tegen 2040 en klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, zal de EU gereed moeten zijn om het volgende vast te leggen:

  • ten minste 50 miljoen ton CO₂ per jaar tegen 2030,
  • ongeveer 280 miljoen ton tegen 2040,
  • en ongeveer 450 miljoen ton tegen 2050. Dit zal ook vereisen dat CO₂ uit de lucht wordt verwijderd.

De aanname van de Europese Green Deal, de Europese Klimaatwet en de daaropvolgende voorstellen om energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030 te verhogen, hebben koolstofbeheertechnologieën een belangrijk onderdeel gemaakt van de inspanningen van de EU om te decarboniseren. 

CO₂-afvang, -opslag en -gebruik

CO₂-afvang en -opslag zijn technologieën die tot doel hebben CO₂ op te vangen, te transporteren en permanent op te slaan, die anders in de atmosfeer zou worden uitgestoten. CO2-afvang met permanente opslag (CCS) of het gebruik van afgevangen CO₂ (CCU) of beiden (CCUS) zijn routes die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk, grootschalig en zoveel mogelijk CO₂-reductie in de industrie kunnen realiseren. Bij Carbon Capture Utilisation and Storage CCUS vangen we koolstofdioxide, broeikasgassen, met name CO₂, af van grote emissiebronnen en die willen we permanent op in de diepe ondergrond bijvoorbeeld in lege gasvelden. Bij CCU wordt de emissie hergebruikt als nuttige product bijv, e-fuels. De implementatie van CCUS (CCS en CCU) is cruciaal om de temperatuurstijging op aarde beneden de 1.5°C te houden en de gevolgen van de opwarming van de aarde te bestrijden. CO₂-afvang en -opslag (CCS) kunnen worden toegepast op industriële installaties, zoals cement- of staalfabrieken, en in energiecentrales. Het kan ook worden gebruikt om CO₂-arme waterstof te produceren in de eerste fase van de implementatie van de EU-waterstofstrategie. Wanneer het wordt gecombineerd met biogene bronnen van CO₂, zoals duurzame biomassa, kan CCS negatieve emissies genereren. CO₂-afvang en -gebruik (CCU)-technologieën maken het mogelijk om gevangen koolstof opnieuw te gebruiken, waardoor de circulariteit ervan wordt verhoogd en potentieel de emissies naar de atmosfeer worden verminderd. Het afvangen van CO₂ is een van de handelingsperspectieven uit het Betonakkoord. Meer informatie op de kennispagina van Betonhuis.

Wat is er tot op heden gebeurd?

Op de webpagina van de Europese Commissie staat uitgebreide informatie over de stappen die tot en met maart 2024 zijn genomen. Voor korte feiten, raadpleeg de factsheet 'Industrieel koolstofbeheer: het vastleggen, opslaan en gebruiken van CO₂ om onze klimaatdoelstellingen te bereiken'. Meer informatie staat op de pagina van de Europese Unie.

  • De Commissie heeft een regelgevend kader vastgesteld voor veilig transport en opslag van CO₂ volgens Richtlijn 2009/31/EG voor geologische opslag van kooldioxide.
  • Voor CCU wordt de technologie gereguleerd onder Richtlijn (EU) 2018/2001, die hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong promoot, inclusief brandstoffen geproduceerd uit gevangen CO₂
  • In december 2021 heeft de Commissie een Mededeling aangenomen gericht op het creëren van duurzame en klimaatbestendige koolstofkringlopen, met acties ter ondersteuning van het industriële vastleggen, gebruiken en opslaan van CO₂.
  • Op 30 november 2022 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een EU-breed vrijwillig kader voor het certificeren van koolstofverwijdering, om innovatieve industriële koolstofverwijderingstechnologieën te stimuleren.
  • In november 2023 publiceerde de Commissie een verslag over de reacties op de openbare raadpleging over de strategie voor industrieel koolstofbeheer.
  • De strategie voor industrieel koolstofbeheer (COM/2024/62) werd op 6 februari 2024 gepubliceerd, gericht op het opschalen van koolstofbeheer en het creëren van een aantrekkelijker investeringsklimaat voor industriële koolstofbeheertechnologieën op EU- en nationaal niveau.

Download feitenblad

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978