Sbv-regeling open voor innovatieve stallen

Auteur: Agrabeton Nieuwsbrief juni 2020 22 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Van 25 mei tot 15 juli is de subsidieregeling brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen voor de eerste keer open. De regeling kent een innovatie- en investeringsfase en gaat de komende tien jaar twee keer per jaar open.

Openstelling komende tien jaar, twee keer per jaar

De openstelling dit jaar is voor niet-bewezen innovaties van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande en/of nieuwe stallen. In een latere fase gaat de investeringsregeling open voor bewezen stalsystemen. De regeling is in deze tranche opengesteld voor de melkveehouderij, melkgeitenhouderij, vleeskalverenhouderij en varkenshouderij.

Drie fasen per project

Veehouders die projecten indienen, kunnen subsidie krijgen voor drie fasen waarvoor per veehouderij een maximum subsidiebedrag geldt. Voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase (fase 1) is er een maximum van 750.000 euro voor bestaande stalsystemen en een maximum van 1.000.000 euro voor nieuw te ontwikkelen en te bouwen type stalsystemen. Fase 2 is de emissiemetingen. Deze worden voor maximaal 200.000 vergoed, rechtstreeks aan meetpartij. De derde fase betreft de resterende levensduurfase. Mocht een systeem aan de verwachtingen voldoen, dan is er een maximum budget per bedrijf van 500.000 euro beschikbaar voor compenseren van afschrijvingen.

Budget per sector

Totaal stelt LNV de komende tien jaar 450 miljoen euro beschikbaar. In de eerste openstelling is voor de vier diersectoren een afgebakend budget beschikbaar:

  • voor de varkenshouderij 4,88 miljoen euro voor innovatie en 1,22 miljoen euro voor managementmaatregelen
  • voor de geitenhouderij 2,00 miljoen euro voor innovatie en managementmaatregelen
  • voor de melkveehouderij 6,75 miljoen euro voor innovatie en 2,25 miljoen euro voor managementmaatregelen
  • voor de kalverenhouderij 2,00 miljoen euro voor innovatie en managementmaatregelen

Rangschikking projecten

Ingediende projecten worden gerangschikt op reductie van ammoniakemissie, methaanemissie en geur. De reductie van emissies telt een factor drie mee in de beoordeling. Daarnaast moet de innovatie economisch haalbaar zijn en bijdragen aan een verbeterd dierenwelzijn en brandveiligheid. Deze factoren tellen voor een factor één mee. Weidegang in de melkveehouderij levert ook extra punten op bij de beoordeling.

Meer informatie: www.degroenemunt.nl