kennispagina

Keuze en kosten prefab betonnen parkeergarages

Met de grote diversiteit aan prefab betonproducten is in wezen elke soort parkeerfaciliteit als praktische oplossing te ontwerpen en te bouwen. Het gaat bij parkeren om volume, bouwsnelheid en geringe kosten. Bovendien komt er esthetiek bij kijken. Al die aspecten komen in een bouwwijze in prefab beton tot uitdrukking. Bij het ene project wordt vanwege de gewenste hoge bouwsnelheid en beperkte bouwruimte op de locatie gekozen voor een combinatie van holle wanden, holle balkbodems en breedplaatvloeren. Bij een ander project wordt in één samenhangende bouwstroom van louter prefab elementen gewerkt.

Efficiënt bouwen met prefab beton

Er zijn genoeg parkeergarages waar een standaardopzet uitkomst biedt. Hierbij kun je denken aan een rechthoekige vorm met vloervelden die 16 meter overspannen, voor 2-zijdig haaks parkeren en een rijbaan ertussen. Zeer efficiënt is de garage met parkeren op hellingbanen of een splitlevel garage met centrale inpandige stijgpunten. Echter, menige locatie of stedelijke omgeving leidt ertoe dat een standaardoplossing niet past en dat maatwerk vereist is in vormgeving en constructie. Ook hierbij bewijst prefab beton zijn kracht.

Bovengrondse parkeergarages

Bovengrondse parkeergarages worden toegepast als parkeren op maaiveld niet voldoende ruimte geeft. In de steden zullen stedebouwkundige randvoorwaarden de mogelijkheden bepalen. Kan een garage bovengronds ingepast worden of moet gedacht worden aan een duurdere (deels) ondergrondse oplossing. Bij de nieuwbouw van kantoren stelt de gemeente vaak een parkeereis, waarbij de eigenaar van het kantoor wordt verplicht een vastgesteld aantal plaatsen per werkplek te creëren. Indien echter het oppervlak van het terrein te klein is of de grondprijzen te hoog zijn, kan een parkeergarage een oplossing bieden. Uiteraard worden daarmee ook de loopafstanden verkleind. Het beschikbare stuk terrein en het aantal te stallen auto's bepalen het aantal verdiepingen van de garage. In het geval plaatselijke verordeningen de maximale bouwhoogte voorschrijven, wordt in combinatie met het aantal auto's het grondvlak van de garage bepaald.

Onder gebouwen gelegen garages

Met name bij kantoren vormt het vaak geen bezwaar om de begane grondvloer te gebruiken als stallingruimte voor auto’s. Vanwege de beukmaat van de meeste kantoren van ongeveer 14,0 meter is deze ruimte goed te gebruiken voor parkeren. Eventueel half verdiept, zodat er geen kelderconstructie hoeft te worden gecreëerd en de auto’s aan het zicht worden onttrokken. De garages onder appartementengebouwen zijn vaak maatwerk oplossingen. Bij appartementengebouwen is het stramien van de bouwmuren vaak leidend en moeten dikwijls inventieve wegen worden bewandeld om tot een rationeel ontwerp te komen. In deze garages is het benodigde vloeroppervlak per auto hoger dan garages zonder kolommen en/of wanden tussen de parkeervakken. 

Modelaire garages

Iedere economische oplossing voor een parkeergarage is gestoeld op een systematische opbouw van de garage. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een aantal standaard componenten die op een contant stramien worden geplaatst. Per geval kan het nodig zijn de standaard componenten project specifiek aan te passen. Bij voldoende grote series heeft dit geen of zeer geringe prijsconsequenties.Het is dus niet noodzakelijk om 'standaard' stramienmaten te hanteren. Per project kan de meest voordelige kolomafstand worden gerealiseerd. In de breedterichting wordt de kolomafstand bepaald door de som van twee parkeervakken plus een rijbaanbreedte. Meestal is dat een maat van 16 meter.

Demontabele tijdelijke garages

Het is een misverstand om te denken dat een parkeervoorziening het eeuwige leven heeft. Zeker in binnenstedelijke gebieden kan een mooie bovengrondse parkeergarage worden gebouwd, maar over enkele decennia zijn op die plek wellicht woningen of kantoren nodig (eventueel voorzien van een  ondergrondse garage). Bijvoorbeeld als stedenbouwkundige plannen jaren in beslag nemen en de parkeerdruk nu hoog is. Dan is een demontabele parkeergarage dé oplossing. Slimme prefab bouwsystemen bewijzen dat parkeergarages snel en efficiënt kunnen worden gebouwd, zo lang kunnen blijven staan als nodig, en als klap op de vuurpijl gedemonteerd en elders kunnen worden herbouwd. Compleet met verlichting, hekwerken en trappen. Dit levert een maximale restwaarde via herbruikbaarheid. Alleen wat bouten en kitnaden vervangen als de garage een tweede leven ingaat is het streven. 

Parkeertypologie

De ontwerper begint doorgaans met een functionele analyse en met de vormgeving van een parkeergarage. De maten van de parkeervakken en rijbanen bepalen het gebruikersgemak van de garage. De minimale eisen zijn vastgelegd in NEN 2443 (waarvan in 2012 een nieuwe versie uitkomt). Hierin zijn tevens eisen opgenomen met betrekking tot de vrije hoogte onder de vloeren en balken, hellingpercentages, ventilatie, bewegwijzering,vluchtwegen en dergelijke. De gebruiksvriendelijkheid wordt in grote mate bepaald door ruime bochtstralen, goede bewegwijzering en het gemakkelijk wegzetten van het voertuig. Ook een signalering van al dan niet gevulde parkeervakken kan in drukke garages een positieve rol vervullen.

Economisch optimum

Veel fabrikanten beschikken over standaardconcepten, die meestal gericht zijn op een economisch optimum Een dergelijk concept vormt altijd een goede basis voor een ontwerp van een garage. Vormgevers ontwerpen binnen de gegeven randvoorwaarden de algemene lay-out van de garage, de ingangspartij, de ligging van de hellingbanen en de gevels. Hierdoor kunnen standaardgarages tot individuele bouwwerken met een eigen karakter worden omgevormd.

Sociale veiligheid

Een aspect dat steeds meer aandacht krijgt is het veiligheidsgevoel. Halflege, galmende en slecht verlichte parkeergarages met veel grote kolommen en onverwachte nissen en openingen worden niet op prijs gesteld. In een voor parkeren ontworpen ruimte dient men zich veilig te voelen. Met juiste verlichting, grote kolomvrije overspanningen,  overzichtelijke toegangswegen en een mooi ontwerp kan veel bereikt worden.