nieuwspagina

Betonhuis positief over woningbouwimpuls kabinet

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 17 februari 2021 Laatste update 8 maart 2021

Betonhuis steunt de Actieagenda Wonen zoals die is gelanceerd door een brede woningbouwalliantie. Deze alliantie wil een miljoen huizen bouwen in de komende tien jaar om het woningtekort aan te pakken.

In de Rijksbegroting zijn diverse maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het oplossen van het oplopende woningtekort. De woningbouwalliantie, met daarin twintig organisaties betrokken bij de woningbouw, verwelkomt het pakket als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen. Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren. In de Actieagenda Wonen is nog weinig aandacht voor de kwaliteit van de woningen en mist het plan de samenhang met bijvoorbeeld klimaat, energie en circulariteit.

Betaalbare huur- en koopwoningen

De woningbouwalliantie vraagt om meer aandacht voor betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en in het middensegment. Peters: “Aan het bouwen van goedkope en betaalbare woningen is veel behoefte. Heel veel mensen wachten in Nederland op een huis. Onze industrie kan snel aan deze vraag voldoen, maar klimaat, energie en circulariteit moeten hierin worden meegenomen.” Met een Nationaal Garantiefonds voor de woningbouw, het verder naar voren halen en verhogen van de Woningbouwimpuls en de toezegging om gezamenlijk met VNG en Aedes de bouw van 150.000 sociale huurwoningen te versnellen, kan er wat Peters betreft snel worden gebouwd. De bijdrage komt uit de zogenoemde woningbouwimpuls die op Prinsjesdag in 2019 werd aangekondigd. Het kabinet stelde 1 miljard euro beschikbaar om woningbouwplannen te versnellen en de bouw van meer betaalbare woningen mogelijk te maken.

Ron Peters, directeur Betonhuis
“Wij onderschrijven deze woonagenda en onze industrie werkt hard mee aan de realisatie ervan. Als toeleverende industrie zijn wij via de NVTB hierbij betrokken en een jaar geleden bepleitten wij al bij Kamerleden en Kabinet om weer een minister op bouw e/o ruimtelijke ordening te benoemen en een flink budget vrij te maken om in de bouw te investeren voor de realisatie van betaalbare en duurzame huizen.”

Duurzame leefomgeving

De alliantie pleit ook voor een miljoen extra toekomstbestendige woningen in 2030. Daarvoor is een centrale planning van grote bouwlocaties nodig, een woningbouwfonds voor investeringen, en een stapsgewijze verlaging van de verhuurdersheffing. Die laatste moet worden gecombineerd met prestatieafspraken voor de bouw van huurwoningen in het middensegment. “Daarnaast moeten we ons ook richten op het bereiken van een duurzame samenleving en een gezonde klimaatadaptieve leefomgeving. De overgang naar een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie staan centraal.”, aldus Peters.

Maatschappelijke doelen

Volgens Peters komen belangrijke maatschappelijke doelstellingen met betrekking tot klimaat, energie en grondstoffen samen. “Het kan allemaal worden gerealiseerd, door betaalbare woningen in duurzame woongebieden in snel tempo te bouwen of te transformeren en herstructurering en verduurzaming vorm te geven. Met veel ketenpartners kunnen wij prachtige woongebouwen in beton realiseren. Waarbij  beton letterlijk de natuur draagt of ons beschermt tegen extreme weersituaties. Zo kunnen woon- en leefklimaat worden verbeterd.” Betonhuis werk nauw samen met partners die bij NVTB zijn aangesloten. De toeleverende industrie vindt het noodzakelijk dat het Rijk gaat mee investeren in grote gebiedsontwikkelingen, omdat het gemeenten, corporaties en marktpartijen aan voldoende investeringskracht ontbreekt.

De woningbouwalliantie en Actieagenda wonen

De woningbouwalliantie bestaat uit de volgende partijen: G40, VVG (Vereniging van Grondbedrijven), Vereniging Eigen Huis, Bouwend Nederland, Aedes, De Vernieuwde Stad, NVM, Koninklijke NLIngenieurs, Techniek Nederland, NVTB, IVBN, NVB Bouw, AFNL, NOA, Vastgoedbelang, Vastgoedmanagement Nederland, VBO en NEPROM. De BNA, IPO en VNG hebben de Actieagenda niet getekend.