nieuwspagina

Start Innovatieprogramma duurzame betonketen

Auteur: Bericht Betonakkoord, Remco Kerkhoven 25 maart 2021 Laatste update 30 maart 2021

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaat 26 maart van start. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed toepasbaar zijn. Speerpunten zijn Duurzaam beton en Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. Met deze innovaties zijn hoge ambities op het gebied van CO2-reductie en circulariteit binnen de gehele betonketen te behalen.

Voorbereiding gereed

Het Betonakkoord nadert de opschalingsfase. Een groep vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector en opdrachtgevers heeft de afgelopen 2½ jaar alles zó voorbereid dat de resultaten nu opgeschaald kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routekaarten laten zien dat het mogelijk is om in 2030 ten minste 50-60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20-30% van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw. Maar dat lukt alleen als de betonketen samen met de opdrachtgevers innovaties versneld gaat implementeren. Het door het Betonakkoord opgestelde innovatieprogramma voorziet hierin. Het Betonakkoord kiest, in lijn met het EU Circular Economy Package (2020), voor een zogenoemde Koplopersaanpak. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat ‘het peloton’ over een paar jaar ook moet kunnen toepassen.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord
Dit innovatieprogramma maakt het mogelijk om in de betonketen de CO2-uitstoot met ten minste 50-60% te reduceren en 100% hergebruik van circulair gesloopt beton te realiseren in 2030. Daarmee vervullen we als Nederland internationaal een voortrekkersrol. Door met alle partijen in de beton- en bouwsector samen op te trekken, bouwen we de komende jaren aan een duurzame keten die floreert, innoveert en concurreert en aantrekkelijk is om in te werken.

Innovatieprogramma

Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze quick wins gaan Betonhuis en Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n 19 innovaties geïdentificeerd die binnen 1-5 jaar toegepast en gevalideerd kunnen worden. Het innovatieprogramma roept partijen in de beton- en bouwsector op om deze 19 kansrijke innovaties in de praktijk te beproeven en te valideren. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren, samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen. Marktpartijen worden uitgenodigd om vóór 1 mei hun innovatievoorstellen in te dienen. Voor nadere informatie hierover, zie www.betonakkoord.nl

Beton verduurzamen

Het innovatieprogramma richt zich op twee thema’s: Duurzaam beton en Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton. Bij Duurzaam beton gaat het om het gericht verbeteren van de milieuprestatie en de levensduurverlenging van beton, bijvoorbeeld om het gebruikmaken van CO2-arme bindmiddelen, het toepassen van versnellers en het gebruik van CO2-arme wapening. Bij Duurzaam ontwerpen en bouwen met beton gaat het onder meer om slim, adaptief en modulair ontwerpen en circulair bouwen. Daarbij kun je denken aan topologisch ontwerpen, 3D-printen, ontwerpen op hergebruik elementen en slimmere bouwplanning.

Betonhuis: aan de slag met Betonakkoord

Betonhuis heeft een werkgroep Duurzaamheid opgericht. Dit is aangekondigd tijdens de lunchsessie die ging over het Betonakkoord (voor leden). Daar spraken Jacqueline Cramer en Ronel Dielissen. Zij trokken de conclusie dat er binnen de cement- en betonindustrie meer kennis gedeeld moet worden. De werkgroep Duurzaamheid gaat in eerste instantie de kennis van het Betonakkoord naar de verschillende productgroepen (sectoren) brengen. Er worden op dit moment een aantal webinars voorbereid. Ook zal het nieuwe innovatieloket een centrale rol spelen. Wanneer we als industrie meer kennis delen, kunnen we sneller stappen zetten. 

De werkgroep bestaat uit:

Ronel Dielissen-Kleinjans Mebin
Edwin Vermeulen Betonhuis
Marcel Bettonvil MBI
Remco Kerkhoven Betonhuis
Eric de Groot BTE
Petra Ansems Dycore
Maartje Schraven BTE
Jeannette Hoogstraten-Jansen VBI