nieuwspagina

Start opschalingsfase Betonakkoord

Auteur: bron: bericht Betonakkoord Foto: Mariëtte Ewalds 15 februari 2021 Laatste update 8 maart 2021

De betonsector gaat volop inzetten op CO2 arm en circulair beton. Dat concludeert de Stuurgroep van het Betonakkoord nu het plan van aanpak gereed is en de opbouwfase wordt afgerond. Hierop volgt de opschalingsfase en dat betekent dat naast de kerngroep van 82 ondertekenaars uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid, iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen. 

Werken aan CO2 reductie en circulariteit in beton is niet meer vrijblijvend. Het zal de hele sector in beweging zetten en leiden tot tal van innovaties en daarmee de concurrentiekracht in de hele sector vergroten. In het Betonakkoord heeft de betonketen samen met de bouwsector en overheid zes doelstellingen tot 2030 geformuleerd gericht op CO2 reductie en circulariteit.

Doelstellingen Betonakkoord

  • Minimaal 30% CO2 reductie ten opzichte van 1990, waarbij wordt gestreefd naar een reductie van 49%;
  • 100% van het beton dat terugkomt uit de sloop, wordt hergebruikt in nieuw beton en circulair ontwerpen is het leidende principe;
  • Het creëren van een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal in de gehele betonindustrie;
  • Stimuleren van kennis en innovatie, inclusief kennisoverdracht en onderwijs

Om deze vier inhoudelijke doelstellingen te realiseren, zijn twee additionele organisatorische doelstellingen geformuleerd:

  • Samenwerking in de betonketen voor verdere verduurzaming;
  • Consistente uitvraag van duurzaam beton.

Voor het behalen van deze doelen werken alle betroken partijen in de brede keten via netwerksturing met elkaar samen. Netwerksturing start bij het bouwen van een coalitie van mensen en organisaties die willen bijdragen aan het realiseren van een grote transitie en die elkaar daarbij nodig hebben. De verantwoordelijkheden en manier van samenwerking zijn vastgelegd in het opgestelde governancemodel van het Betonakkoord.

Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord
Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiekracht van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van toekomstige werknemers

Routekaarten opgesteld en start opschalingsfase

Inmiddels hebben zeven Uitvoeringsteams specifieke routekaarten opgesteld en het instrumentarium ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een monitoringssysteem.
“Het Betonakkoord is niet iets van een kleine werkgroep, maar van alle opdrachtgevers, bouwers en leveranciers in de markt. De afgelopen jaren is in de opbouwfase de basis gelegd om de markt echt in beweging te krijgen en een noodzakelijke verlaging van de milieudruk te realiseren”, aldus Jacqueline Cramer. De Uitvoeringsteams hebben inmiddels alle te nemen stappen in kaart gebracht. Zo heeft het Team Circulair ontwerpen het zogenaamde Bouwwaardemodel ontwikkeld dat circulair ontwerpen inzichtelijk maakt aan de hand van de 10R-ladder van circulariteit. Heeft het team CO2 reductie een Road Map ontwikkeld met ca. 30 opties voor CO2 reductie in beton- en bouwketen en bereidt het team Natuurlijk Kapitaal voor hoe verankering van dit thema in aanbestedingsprocedures en Concrete Sustainability Council (CSC) mogelijk is. Voor de hergebruikstromen is een speciale Road Map beschikbaar voor 100% recycling van circulair gesloopt beton in 2030. Naast deze inhoudelijk teams hebben de ondersteunende teams Kennis en Innovatie, Dalende MKI en Onderwijs en kennisdeling de benodigde instrumenten en een doelgerichte aanpak opgesteld.

Download
(1)

Stand van zaken Betonakkoord

De uitvoeringsteams werken aan het instrumentarium dat nodig is om de doelen van het Betonakkoord te realiseren en te monitoren. Download de rapportage van 15 februari 2021.

Lees verder

Koplopers aan de slag

Om snel te innoveren gaat een kerngroep van opdrachtgevers samen met marktpartijen aan de slag om de ca. 30 geïdentificeerde innovaties tot stand te brengen. Zo gaan koplopers aan de slag met innovaties rond CO2 arm beton, levensduurverlenging van beton, slim, modulair en adaptief ontwerpen en circulair bouwen, CO2 reductie in de betonindustrie en in de transportketen. Met de resultaten die zij opleveren zijn binnen 1 tot 5 jaar verschillende innovatieve toepassingen op brede schaal toepasbaar in de hele markt. Bekijk de resultaten op de website van het Betonakkoord of lees hier de verhalen van de koplopers.

Aanpassen aanbestedingsrichtlijnen

In mei 2021 heeft de kerngroep van publieke en private opdrachtgevers standaard richtlijnen gereed. Deze kunnen dan al eenvoudig in bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden ingevoerd. De richtlijnen worden in de tijd steeds stringenter. Om te zorgen voor een gelijk speelveld is het essentieel dat alle publieke en private opdrachtgevers deze aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen. De Rijksoverheid heeft tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in de behaalde resultaten van het Betonakkoord. In het verlengde daarvan kan de Rijksoverheid er nu voor zorgen dat alle opdrachtgevers de opgestelde aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen, zodat zij conform het geldende Betonakkoord gaan aanbesteden. Daarmee ontstaat er een gelijk speelveld in de markt en krijgen innovaties de noodzakelijke impuls. Op deze wijze kan de sector stapsgewijs de afgesproken doelen van het Betonakkoord gaan realiseren.

Meer informatie:

Dossier Betonakkoord op Betonhuis.nl (met meer informatie voor leden)

Koplopers aan het woord, lees de ervaringen

Beton verduurzamen? Ja, beton vergroent! Bekijk ons dossier

Website Betonakkoord