nieuwspagina

Visie NVTB verduurzaming bouwsector krijgt volle steun Betonhuis

Auteur: Remco Kerkhoven 21 juni 2023 Laatste update 28 juni 2023

De bouwmaterialenindustrie kan een belangrijke bijdrage leveren in de verduurzaming van de bouwsector. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) heeft zich geconformeerd aan de verduurzamingsopgaven en klimaatdoelstellingen in Nederland. De realisatie hiervan vraagt om de juiste randvoorwaarden. Deze heeft de NVTB in beeld gebracht in een visie. Een belangrijke randvoordwaarde is het sluitend krijgen van business cases. Er is voor producenten handelingsperspectief nodig om de lange termijn investeringen en innovaties te doen.

Het doel van de visie is om een duidelijk en breed perspectief te bieden op de verduurzaming van de bouwsector. De NVTB streeft naar een evenwichtige aanpak waarbij duurzaamheid, concurrentiekracht en innovatie hand in hand gaan. Ze hopen met deze visie bij te dragen aan een toekomstbestendige en duurzame bouwsector in Nederland. Duurzaam bouwen door CO2 te verlagen en de circulariteit te verhogen zijn ook speerpunten in het beleid van Betonhuis.

De bouwmaterialenindustrie neemt verantwoordelijkheid in de vorm van verschillende initiatieven zoals het Bouwakkoord Staal, het Betonakkoord en de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. In deze initiatieven is de gehele keten betrokken, inclusief opdrachtgevers, slopers en brekers. Het gebruik van materialen afkomstig uit sloop in de productie is technisch vaak mogelijk en levert milieuvoordeel op. Juridisch zijn hier wel verbeteringen mogelijk en de organisatie vraagt om aandacht. De benodigde schaalsprong in milieuprestaties is dusdanig groot dat versnellen noodzakelijk is. Het in beeld brengen van randvoorwaarden voor die versnelling is daarvoor een vereiste.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de visie zijn:
Zowel maatschappij als bedrijfsleven zijn gebaat bij uitgangspunten: 

  • Klimaat, milieu, duurzaamheid en circulariteit op wetenschappelijke wijze behandelen; 
  • Afwenteling milieueffecten voorkomen door alle emissies over gehele levenscyclus van bouwwerk te beschouwen; 
  • De bouwmaterialenindustrie neemt verantwoordelijkheid in de vorm van verschillende initiatieven; 
  • Terugbrengen van milieubelasting van bouwwerken is het doel. Dit wordt regelmatig verward met middelen om dat doel te bereiken. Beleid en communicatie van de Rijksoverheid kan hier verbeteren.

NVTB stuurde haar visie naar de kabinetsleden van BZK, EZK en IenW zodat zij de visie op het verduurzamen van de brede bouwsector kennen. Betonhuis is lid van NVTB en heeft inbreng in het stuk gehad en staat achter deze visie. Voor meer informatie en details kunt u contact opnemen met Betonhuis of het NVTB.

Visie verduurzaming bouwsector

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN