kennispagina

Kwaliteitsverklaringen, certificaten en keurmerken voor beton

Iedereen die iets koopt, doet dat in de verwachting dat het gekochte een zekere kwaliteit heeft en aan bepaalde eisen voldoet. Dat geldt voor een wasmachine, voor cement, voor grondstoffen of productieprocessen van een betoncentrale en voor een betonconstructie. Het zou lastig zijn als een koper zelf de kwaliteit van een product of dienst vóór de aanschaf zou moeten controleren. Met certificatie kan hierin worden voorzien: niet de koper maar een onafhankelijk deskundige stelt vast of het gewenste product of de gevraagde dienst aan bepaalde eisen voldoet, op basis van vereiste normen en vaste beoordelingsrichtlijnen (BRL's). Wanneer uit deze controle blijkt dat aan alle eisen is voldaan, geeft de instelling certificaten of (private) verklaringen af.

Welke kwaliteitsverklaringen voor beton zijn er?

Voor zowel betonproducenten als afnemers van beton kan certificatie kostenbesparend werken: de onafhankelijke en deskundige certificatie-instelling controleert producten en processen op basis van beoordelingsrichtlijnen en normen. Een bedrijf kan zich overigens niet zomaar certificatie-instelling noemen en aan de slag gaan. Een certificatie-instelling moet door de Raad voor Accreditatie worden geaccrediteerd. 

De afnemer kan erop vertrouwen dat een gecertificeerd product of proces voldoet aan de in het certificaat gestelde eisen. De afnemer hoeft niet meer de deskundigheid en faciliteiten te hebben voor afnamecontrole en de producent hoeft niet aan iedere afnemer apart aan te tonen dat zijn product aan de gestelde eisen voldoet.

Welke certificaten voor beton zijn er?

Soort certificaten Omschrijving 
Bron: Betonhuis
Productcertificaat   Een certificaat voor een product van een producent op een specifieke productielocatie. Bijvoorbeeld een certificaat voor cement, betonmortel of een betonproduct. 
Procescertificaat Een certificaat voor een specifiek vervaardigings- of verwerkingsproces, bijvoorbeeld voor de aanleg van vloeistofdichte voorziening.
Systeemcertificaat Een certificaat voor het gehele systeem, bijvoorbeeld een kwaliteitssysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001. Deze norm bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee een bedrijf of organisatie kan aantonen dat zij consequent producten levert die voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke voorschriften en voor klanttevredenheid zorgt.
Attest Een attest is een verklaring dat een product of een bouwsysteem geschikt is voor een beoogde toepassing. Het attest beschrijft het product of het bouwsysteem bij ontbreken van een norm. Eenmaal afgegeven vinden normaliter geen controles meer plaats.
FPC-certificaat / CE-markering Om een CE-markering te mogen aanbrengen moeten fabrikanten die tijdens het productieproces bewerkingen uitvoeren op het basismateriaal beschikken over een Fabrieks Productie Beheersing ofwel Factory Production Control (FPC)-certificaat op basis van NEN-EN 1090-1. 
ETA-certificaat Als er geen geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is of een product wijkt sterk van een norm af, dan kan het product toch van een CE-markering worden voorzien via een Europese technische goedkeuring (ETA). Dit kan worden beschouwd als een Europees attest. 
CSC-certificaat Met dit certificaat tonen betonfabrikanten aan dat beton op verantwoorde wijze wordt geproduceerd.

 

Vrij beschikbare NEN-EN (milieu)normen

Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee. Het betreft afspraken over producten, processen en diensten. In feite zijn het 'best practices'. Verschillende milieunormen zijn beschikbaar gesteld door verschillende ministeries en NEN. Ruim honderd, vrijwel allemaal milieunormen, vallen onder deze afspraak, zoals NEN 5740 en NEN 5707. 

Bekijk de totale lijst van vrij beschikbare normen

Beoordelingsrichtlijnen voor beton

Beoordelingsrichtlijnen (BRL's) zijn documenten waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet. Deze richtlijnen komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. Hierin zijn producenten, afnemers, overheid en onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd. Daardoor hebben de BRL's een breed draagvlak.

Kijk naar de meest gangbare beoordelingsrichtlijnen voor beton. 

CSC-keurmerk voor beton

Het CSC-keurmerk garandeert een duurzame productie van betonmortel en bundelt veel maatschappelijk verantwoorde onderdelen waaraan een betonmortelcentrale bij de productie dient te voldoen. Samenwerken met een betoncentrale die dit keurmerk mag voeren, verschaft zekerheid op het gebied van duurzaam bouwen, arbeidsveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Betonmortel wordt op een verantwoorde wijze geproduceerd.

Meer informatie.