kennispagina

SCBB | Stichting Clusterbeheer Besluit bodemkwaliteit Betonmortel

Auteur: www.scbb.nl 18 maart 2019 Laatste update 8 november 2023

Om aan te tonen dat betonmortel aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voldoet, is de Stichting Clusterbeheer Bouwstoffenbesluit Betonmortel (SCBB) opgericht. SCBB is een initiatief van VOBN maar een volledig onafhankelijke stichting met een eigen bestuur.

Milieuhygiënische verklaring

Elke betonmortelcentrale die in Nederland betonmortel levert voor een constructie die in contact komt met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater, moet met een milieuhygiënische verklaring aantonen dat het voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor betonmortel kan dit met een erkende kwaliteitsverklaring, een clusterattest, of een Fabrikant Eigen Verklaring. Een clusterattest kan via SCBB worden aangevraagd.

Erkende kwaliteitsverklaring

Door middel van deelname aan een gezamenlijk opgestelde erkende kwaliteitsverklaring, een cluster, is de bewijslast voor de deelnemers dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan, eenvoudiger geregeld. Daardoor kan met een lagere keuringsfrequentie worden volstaan. Het collectieve toelatingsonderzoek heeft aangetoond dat betonmortel ruimschoots aan de eisen voldoet. Jaarlijks vinden er diverse onderzoeken plaats. Toelatingsonderzoeken bij nieuwe toetreders en/of een verificatie onderzoek bij één van de huidige deelnemers.

Aanvragen productcertificaat SCBB

Iedere betoncentrale in een cluster krijgt een eigen productcertificaat dat gekoppeld is aan het clusterattest. In het productcertificaat is opgenomen voor welk mengsel het certificaat is afgegeven. Na aanvraag bij SCBB krijgt een certificerende instelling de opdracht voor het nemen van monsters bij de betreffende betoncentrale. Na ca. vier maanden zijn de analyseresultaten van de genomen monsters bekend. Daarna kunnen deze door SCBB voor goedkeuring worden beoordeeld. Elke betoncentrale kan lid worden van SCBB en een aanvraag indienen. Leden van VOBN krijgen korting op deelname aan SCBB. Door lid te worden van SCBB voorkomt een betoncentrale veel overbodige werkzaamheden en kosten om aan te kunnen tonen dat zij aan de verplichte de kwaliteitseisen Bbk voldoet.

NL-BSB Logo verplicht

Een betoncentrale heeft een apart NL-BSB certificaat nodig, dat gebaseerd is op BRL 9338. Betoncentrales moeten het NL-BSB logo (met nummer) op de afleverbonnen van betonmortel aanbrengen wanneer de betonmortel wordt verwerkt in constructies die in aanraking komen met bodem en/of oppervlaktewater.

Het certificaat NL BSB geeft aan dat bouwstoffen voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, voorheen het Bouwstoffenbesluit.
Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK en van Bodem+.

De beoordelingsrichtlijn BRL 9338 Cementgebonden mortels is aanvaard als nationale beoordelingsrichtlijn door de Harmonisatie Commissie Bouw op 17 juni 2016.

Onduidelijkheid Beoordelingsrichtlijn Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten

Leden van Betonhuis, SCBB en de BBB worden nog wel eens gevraagd om grout (water, zand, cementmengel) te leveren volgens de BRL 5078, om te voldoen aan de regeling bodemkwaliteit. Wij willen u er op wijzen dat deze uitvraag feitelijk onjuist is, deze BRL is specifiek gemaakt voor droge producten waar op de boorlocatie water aan wordt toegevoegd. Bij het leveren van grout en betonmortel welke moet voldoen aan het bouwstoffenbesluit is levering volgens de BRL 9338 de juiste manier. Lees verder>

Zand-cementmengsel in cluster Besluit bodemkwaliteit

SCBB heeft in overleg met Kiwa in 2009 aanvullend laboratoriumonderzoek laten uitvoeren naar de uitloging van schadelijke stoffen uit zand-cementmengsels met een bindmiddelgehalte van 100, 125 en 150 kg/m3. De maximale water-bindmiddelfactor van de onderzochte proefstukken bedroeg 1,00. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat mengsels met een bindmiddelgehalte van 100 kg/m3 voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Besloten is met ingang van 12 november 2009 cementgebonden mengsels met een bindmiddelgehalte van 100 kg/m3 of hoger bij een water-bindmiddelfactor van 1,00 of lager mogen worden geleverd als "Levering op samenstelling". Kiwa meldt de mutatie van het certificaat aan AgentschapNL, waardoor de huidige erkenning automatisch blijft doorlopen en er door de SCBB-leden geen actie is vereist.

Download rapportage laag gehalte cement in de clusterregeling BRL1801 zand-cement 150kg, 125kg, 100kg m3.

Certificerende instellingen
Kiwa
SKG-IKOB

Bestuur SCBB
Voorzitter: B. van Roosmalen
Penningmeester/secretaris: R. Peters
Secretariaat: C. van den Hoek

Bezoekadres
Zaagmolenlaan 20
3447 GS Woerden
T 0348 484480
E info@scbb.nl