kennispagina

Richtlijnen hijsen breedplaatvloeren

Auteur: Taco van den Broek 23 december 2019 Laatste update 26 oktober 2020

De breedplaatvloer (ook wel bekistingsplaatvloer genoemd) is een geprefabriceerde betonnen plaat, die voorzien is van onderwapening en bedoeld is als onderste deel van een systeemvloer. We hebben de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het hijsen van breedplaatvloeren op een rijtje gezet.

Aannemer is verantwoordelijk

Doelstelling van deze richtlijnen is het bevorderen van de veiligheid bij het aanpikken en het leggen van de breedplaatvloeren en het voorkomen van ongevallen. De aannemer blijft eindverantwoordelijk en moet op de hoogte zijn van de juiste hijsinstructies. De informatieboekjes van de hijsinstructies zijn op te vragen bij de leveranciers van de breedplaatvloeren en moeten dor de aannemer worden verstrekt aan de mensen die de breedplaatvloeren aanpikken en monteren. 

Legplan

In het legplan staan andere de werkwijze, het bouwtempo, het leveringsschema, de benodigde hoeveelheden en de legvolgorde. Aan de hand van het legplan wordt bepaald welk type hijskraan nodig is (mobiel /vast, maximaal hijsgewicht, type stroppen, enzovoort) en wanneer deze beschikbaar moet zijn. Ook kan worden bepaald wat de losplaats van de vrachtwagen is. Bij die losplaats moet rekening worden gehouden met het bereik van de kraan. Om stagnering in het lossen van de breedplaatvloeren te voorkomen moet de aan- en afvoerroute vrij toegankelijk te zijn. 

Hijsen 

Het lossen geschiedt door en onder volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanpikken en monteren van de breedplaatvloeren en zich moet laten informeren over de hijsinstructies bij zijn leverancier. Deze leverancier geeft onder andere het aantal hijspunten aan. Het is van groot belang dat de door de toeleveranciers meegeleverde hijsinstructies door de hijsbegeleiders en machinist worden gelezen en nauwgezet worden opgevolgd. Hierbij geldt: 

  • Het is ten strengste verboden om de breedplaatvloer als transportmiddel te gebruiken om materiaal zoals wapeningsstaal op de verdiepingsvloeren te krijgen. 
  • Het is ten strengste verboden voor de aanpikker, na het aanpikken van de breedplaatvloer, op de vrachtwagen te blijven staan.
  • Het is ten strengste verboden om tijdens het hijsen zich onder de breedplaatvloer te begeven. Hijs niet over personen of ruimten waar personen zich in kunnen bevinden (o.a. bouw- of schaftkeet).
  • Als de bewegingen van de breedplaatvloer niet meer goed te zien zijn, mag men de nodige bewegingen van de breedplaatvloer en/of de kraan alleen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke seinen. Volg alleen de seinen op van de daarvoor aangestelde personen.
  • Laat de breedplaatvloer nooit langer in de kraan hangen dan strikt noodzakelijk is.
Levering en opslag 

De aanvoer van de breedplaatvloeren gebeurt bij voorkeur van volle vrachten voor het werk op de verharde weg. De vloerplaten worden in het algemeen rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het werk gemonteerd. Er is geen tussenopslag noodzakelijk. Als de breedplaatvloeren in tussenopslag worden genomen (geen rechtstreekse montage) gelden de volgende aanwijzingen:

  • De ondergrond moet voldoende  vlak- en draagkrachtig zijn, waarbij verzakking moet worden vermeden.
  • De breedplaatvloeren moeten vrij van de grond worden opgeslagen.
  • De stapelblokken moeten recht boven elkaar te worden geplaatst, op maximaal 1/5 van de plaatlengte. 
Meer informatie