kennispagina

Monitoringstool voor de betonsector

Auteur: Remco Kerkhoven / Jeroen de Vrieze Foto: Illustratie Klare Koek 12 november 2022 Laatste update 30 april 2024

Het Betonakkoord geeft concrete invulling aan de Europese ambities voor CO₂-neutraal beton in 2050. Met dit akkoord werken opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwbedrijven samen aan een nog duurzamere betonsector. Om vast te stellen of de ambities uit het akkoord worden behaald, is monitoring nodig. 

Vanaf 2020 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis deze ontwikkeld. De Monitoringstool is een gratis applicatie die de Life Cycle Analyses (LCA) van de betonindustrie volgt. Het is een belangrijk instrument voor de overheid om het milieubeleid vorm te geven; voor de wetenschap om het milieubeleid te onderbouwen en voor het bedrijfsleven om het milieubeleid uit te voeren.

Levenscyclusanalyse (LCA)

De levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten te berekenen van een dienst, levering, werk of geheel contract, verdeeld over bepaalde levensfasen. Het resultaat van een LCA-berekening is een milieuprofiel. Bij LCA zijn vijf fases te onderscheiden. 1. Productiefase 2. Bouwfase 3. Gebruiksfase 4. Sloop- en verwerkingsfase 5. Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling. De resultaten van de Monitoringstool hebben betrekking op fase 1 (A1 t/m A3). Export naar andere landen is niet meegenomen. Betonfabrikanten hebben slechts in beperkte mate invloed op de CO₂-emissie van een product nadat het de fabriek heeft verlaten. De fasen van transport, installatie, gebruik en einde levensduur variëren en zijn afhankelijk van de invloed van de belanghebbenden. 

Waarom een Monitoringstool?

Om de ambities vanuit het Betonakkoord te halen, wordt er op drie niveaus gemonitord.

 1. Opdrachtgevers houden bij hoe duurzaam ze uitvragen in de aanbestedingen. 
 2. Bouwbedrijven geven opdrachtgevers informatie over de MKI op projectniveau. Gevalideerde MKI op productniveau is hiervan integraal onderdeel.
 3. Toeleveranciers uit de betonsector rapporteren over CO₂-emissie en mate van hergebruik op materiaal- en productniveau. De Monitoringstool is het instrument voor de betonleveranciers.
Om te kunnen vaststellen of de doelen van het Betonakkoord worden behaald is monitoring nodig. In deze video een korte uitleg van de monitoringstool in één minuut.

Wat levert de Monitoringstool?

Na verwerking van de ingevoerde data levert de Monitoringstool in een jaarlijkse rapportage met:

 • De totale CO₂-emissie betonproductie in Nederland (op basis van de deelnemende bedrijven)
 • Een totaal van de functionele eenheid (m3) behorende bij de gerapporteerde totale CO₂-emissie. 
 • Inzicht in het totaalgebruik van secundaire grondstoffen en daarbij specifiek het gebruik van betonreststromen zoals betongranulaat.
 • Een online prestatierapport per bedrijf (alleen zichtbaar voor bedrijf)
 • Een afspiegeling van de prestaties van het eigen bedrijf tegen de gemiddelde waarden van vergelijkbare bedrijven (alleen zichtbaar voor bedrijf)

Gegevens niet herleidbaar

Om te kunnen garanderen dat ingevoerde, bedrijfseigen, data niet herleidbaar is, wordt binnen de tool gewerkt met twee separate databases. In de eerste database wordt de ruwe data door de bedrijven zelf ingevoerd. De data binnen deze database is enkel inzichtelijk voor de personen die de data hebben ingevoerd en een eventuele externe auditor van een certificerende instelling (CI). Als de data eenmaal is geaccordeerd, wordt de ingevoerde data geanonimiseerd en geaggregeerd en vervolgens (volledig geautomatiseerd) in de tweede database geplaatst. De data in deze database kan worden benaderd voor het maken van rapportages zonder dat deze data op enige wijze herleidbaar is naar volumes en/of omzetten van individuele bedrijven. Uw data is dus volledig veilig.

Ga naar monitoringstool     Nieuw aanmelden

 

Deelnemers CSC-duurzaamheidsverslag 

De ingevoerde gegevens in de Monitoringstool kunnen ook gebruikt worden voor het CSC-duurzaamheidsverslag. Hiervoor moet het deelnemende bedrijf wel specifiek toestemming geven. CSC-deelnemers tekenen voor deelname aan de ‘alternatieve route CSC-goud’. Deze route is goedgekeurd door CSC internationaal en is voor leden en niet-leden van Betonhuis beschikbaar. Hiermee voldoen CSC gecertificeerde bedrijven aan eis M5.01 en M5.02. 


Kosten CSC-duurzaamheidsverslag via Monitoringstool

Prijs
Lid Betonhuis Gratis
Geen lid Betonhuis, één vestiging € 2.500,- (excl. BTW)
Geen lid Betonhuis, bedrijf met meerdere vestigingen € 4.000,- (excl. BTW)

Belangrijke data 

 • CSC Duurzaamheidsverslag 2021 – Invoer gesloten, is op 20 juni verschenen
 • CSC Duurzaamheidsverslag 2022 – Invoeren gesloten, verschijning maart 2023 (inclusief externe controle accountant, deze is op 6 december 2023 gestart) 
 • Rapportage Monitoringstool alle deelnemers is op 29 november 2023 gereed gekomen.
 • CSC Duurzaamheidsverslag 2023 - Invoer staat open, invullen voor 10 mei 2024, controle certificerende instelling tot en met 30 juni 2024. Controle accountant in de periode oktober en november 2024. Verschijning verslag 1 december 2024.
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN