kennispagina

Beton sterk in slappe bodem

Auteur: Annemiek Houtman, Betonhuis 26 oktober 2018 Laatste update 19 mei 2021

Op verzoek van Betonhuis Riolering werd in 2010 aan Deltares gevraagd nader onderzoek te verrichten naar het gedrag van betonnen riolering in slappe grondlagen en de daarmee verband houdende zettingen. De vergelijking in het onderzoek is gemaakt tussen de toepassing van een betonnen riolering en een kunststof riolering. De conclusies zijn helder; betonbuizen scoren op 6 van de 7 punten beter. 

Betonbuizen prima te gebruiken in slappe grondlagen

Welke parameters zijn vergeleken? Om een vergelijking tussen de twee buismaterialen mogelijk te maken is eerst een grondmodel gemaakt, uitgaande van slappe grond met bijbehorende representatieve sterkte- en samendrukkingsparameters. Hierbij is een typische opbouw gehanteerd die in een groot deel van het westen en in het noorden van Nederland aanwezig is. De volgende uitgangspunten zijn voor het grondmodel gehanteerd:

  • Vergelijking tussen een Betonhuis met een inwendige diameter van 300 mm en een kunststof PVC buis met een uitwendige diameter van 315 mm
  • Berekeningen uitvoeren waarbij buizen verwerkt moeten worden volgens legvoorschriften (ideale aanvulling)
  • Verkeersklasse VK 60
  • Voor slappe grond wordt aangehouden grondsoort 2, samenhangende menggrond (zie o.a. CUR 122). Bij de berekeningen is uitgegaan van de grondeigenschappen zoals gegeven in tabel 1 van NEN 6740 of Tabel 2b van NEN 9997 (Eurocode geotechnisch ontwerp) behorende bij de omschrijving van grondsoort 2
  • Diepteligging riool (sleufdiepte): MV -1,5 m (+/- 1 m dekking)
  • Grondwaterstand: MV -0,5 m
  • Uitvoering in open sleuf
  • Sleufaanvulling: zand
  • Voor de berekening van de putten een totale hoogte aanhouden van 1,70 m (onderkant put t.o.v. maaiveld) en afmeting betonput 800 x 800 mm inwendig

Vergelijking Beton - Kunststof

De twee buismaterialen zijn vergeleken op zeven uitvoeringsgerelateerde aspecten, met aandacht voor veel voorkomende beperkende factoren in de uitvoeringspraktijk, waaronder beperkingen in de sleuflengte of sleufbreedte. Ook kan het bij de uitvoering noodzakelijk zijn zakkingsverschillen over kortere afstand op te vangen. Dat raagt om slimme, flexibele constructies in de aanleg die hoekverdraaiingen mogelijk maken zonder dat het materiaal vervormt en zonder dat het risico optreedt van knikken in de leiding.  

Aspect

Betonbuis

PVC buis

Effectief gewicht

-

+

Ringstijfheid

++

--

Zetting

+

+

Uitvoeringsgevoeligheid (verdichting sleufaanvulling)

+

-

Beperkte lengte openstaande sleuf

+

-

Beperkte sleufbreedte

+

-

Zettingsverschillen

+

+

+ : aspect werkt voor deze buis positief (++ zeer positief)

-  : aspect werkt voor deze buis negatief (-- zeer negatief)

 

Conclusies

Betonbuizen kunnen prima worden gebruikt in slappe bodems. Beton drijft niet op en is op maat uit te voeren. Dient de sleuflengte beperkt te blijven, dan kan met korte buislengtes worden gewerkt. Vormt de breedte van de sleuf een beperking, dan valt een buis van beton goed ringstijf te maken. Treden er zakkingsverschillen op, dan trekt beton trekt niet krom of in een knik. Zo blijft het rioolsysteem functioneren.

Zie voor meer informatie het praktijkonderzoek dat werd uitgevoerd door Deltares

Contactpersoon Betonhuis:

Annemiek Houtman: E: annemiek.houtman@betonhuis.nl