nieuwspagina

Betonhuis is betrokken bij leidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen CB'23

Auteur: Wilfred Oosterling Foto: Platform CB'23 12 juli 2021 Laatste update 9 oktober 2023

Op 1 juli werden leidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen gepresenteerd tijdens het online jaarevenement van platform CB’23. Namens Betonhuis waren Wilfred Oosterling (leidraad Circulair Inkopen) en Cindy Vissering (leidraad Circulair Ontwerpen) betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe leidraden waarin natuurlijk voor beide de vertegenwoordiging van het product beton en de betonbranche voorop stonden. 

Presentatie leidraden

Tijdens een talkshow zaten verschillende gasten aan tafel die vertelden over de voortgang van Platform CB'23, de leidraden en de implementatie ervan en over nieuwe actieteams. Daarna volgden inhoudelijke webinars waarin de twee nieuwe leidraden Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen gepresenteerd werden. Wat staat er precies in de leidraden? Welke keuzes hebben de actieteams gemaakt? Hoe kun je de leidraden in je eigen praktijk toepassen

In drie verdiepingssessies gingen professionals vervolgens nader in gesprek over de nieuwe leidraden of over de implementatietrajecten Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw die in 2020-2021 hebben plaatsgevonden. Dit leverde waardevolle inzichten op die meegenomen worden in de doorontwikkeling van de leidraden van Platform CB'23.

Circulair Inkopen

Circulair inkopen is een belangrijk instrument voor een circulaire bouweconomie: via inkoop kunnen opdrachtgevers veel invloed uitoefenen. De leidraad Circulair inkopen bevat leidende principes die daarbij helpen. De leidende principes kunnen in de gehele bouw (B&U en GWW) worden toegepast. Er zijn principes op zowel organisatieniveau als projectniveau. De leidraad volgt de uitgangspunten en definities van Platform CB’23 en bouwt voort op de drie doelen van circulair bouwen uit de Leidraad meten van circulariteit: het beschermen van materiaalvoorraden, van milieu en van bestaande waarde.

Circulair inkopen vraagt om een aantal veranderingen ten opzichte van ‘regulier’ inkopen. Dat komt mede doordat voor circulaire oplossingen vaak innovatie en (keten)samenwerking nodig is. De benodigde veranderingen voor circulair inkopen zijn onder te verdelen in technisch-inhoudelijke veranderingen (bijvoorbeeld type materialen), procesmatige veranderingen (bijvoorbeeld afspraken over samenwerking) en financiële veranderingen (bijvoorbeeld een circulair verdienmodel zoals product-als-dienst).

In een intensief traject met het actieteam en drie werkgroepen zijn de leidende principes uitgewerkt: 

 • Functioneel gespecificeerd uitvragen;
 • Circulair opdrachtgeverschap;
 • Randvoorwaarden voor- en natraject.

Betonhuis heeft zaken welke voor beton erg belangrijk zijn als het gaat om circulariteit zo veel mogelijk proberen in te brengen binnen deze leidraad. O.a. het waarderen van de lange levensduur, adaptief maken, hergebruiken en recycling maar ook het bekent maken van het Betonakkoord, Betoninnovatieloket en het uitvragen naar CSC mogen natuurlijk niet ontbreken. Beton heeft de mooie eigenschap dat we verder kunnen kijken dan de eerste cyclus.

Download de leidraad Circulair inkopen

Overhandiging leidraad circulair inkopen CB23

Na de overhandiging door Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie) gaf Sybren Bosch een presentatie over de leidraad Circulair Inkopen. (Foto: Platform CB'23)

Circulair Ontwerpen

Opdrachtgevers, ontwerpers en andere betrokken partijen nemen tijdens het ontwerpproces belangrijke besluiten over het realiseren van circulaire ambities. Daarmee is ontwerpen een belangrijk proces voor circulair bouwen.

Platform CB’23 wil er met deze leidraad voor zorgen dat kennis en expertise vanuit de hele levenscyclus zo effectief mogelijk wordt ingezet in het circulaire ontwerp. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met ontwerpvrijheid voor aanbiedende partijen.

Aandachtspunten voor het actieteam Circulair Ontwerpen waren o.a.:

 • Inzicht in wat onder circulair ontwerpen wordt verstaan en welke strategieën daarbij kunnen worden ingezet;
 • Inzicht verkrijgen in hoe je een ontwerpproces het beste inricht qua rollen, kennis, en samenwerking;
 • Inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden waaronder je een goed ontwerpproces kunt uitvoeren, waarbij ook aandacht is voor de fasen voor en na het daadwerkelijke ontwerpen.

De volgende onderwerpen zijn uitgewerkt:

 • Werkgroep Ontwerpstrategieën;
 • Werkgroep Rollen en samenwerking;
 • Werkgroep Randvoorwaarden in voor- en natraject.

Download de leidraad Circulair ontwerpen

Actieteams

De actieteams Circulair Ontwerpen en Circulair Inkopen kunnen eigenlijk niet los van elkaar worden gezien want zonder circulair te ontwerpen is goed circulair inkopen eigenlijk niet mogelijk. Als betonproducerende bedrijven kunnen we het niet alleen, samen met o.a. de voorschrijver, ontwerper, constructeur en recyclebedrijven maken wij ons mooie product steeds duurzamer en circulairder, Betonhuis wil deze kennis ook graag blijven delen met deze marktpartijen.

Nieuwe actieteams
Na een uitvoerige inventarisatie in de markt pakt Platform CB’23 een nieuw onderwerp op waarvoor sector-breed behoefte is aan afspraken, Toekomstig hergebruik. Daarnaast zullen de afspraken van Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw worden verdiept. Betonhuis zal zich onveranderd in blijven zetten bij de totstandkoming van nieuwe leidraden maar bij interesse kan iedereen zich tot 1 augustus a.s. opgeven om deel te nemen aan een van de actieteams:

 • Toekomstig hergebruik - Prestatie-eisen voor volgende cycli;
 • Meten van Circulariteit - een vergelijkbare basis;
 • Paspoorten voor de bouw - voor een eenduidige systematiek​​.
   

Meer informatie

Bekijk de opname terug van het plenaire programma.

Website platform CB'23

Betonhuis artikel over leidraad circulair ontwerpen

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM