kennispagina

Chlorideklasse van beton

Met de chloridenklassen wordt het maximaal toelaatbare gehalte aan chloriden in beton aangeduid. Deze eis wordt gesteld voor de bescherming van de wapening tegen corrosie. In welke grondstoffen kunnen chloriden voorkomen en hoe wordt het chloridegehalte in beton berekend? 

Waar kunnen chloriden in voorkomen?

Chloriden kunnen in vrijwel alle grondstoffen voor beton voorkomen: bindmiddelen, vulstoffentoeslagmaterialen, hulpstoffen en aanmaakwater. Het maximale gehalte aan chloriden (Cl) in gewapend beton wordt uitgedrukt als percentage (m/m) ten opzichte van de hoeveelheid bindmiddel. De chloridenklasse hangt af de wijze waarop de constructie wordt gewapend.

Beoogd gebruik van het beton  Klasse voor chloridengehalte  Maximumgehalte aan Cl t.o.v. de massa cement (in % m/m)a)   
Bron: Betonlexicon
Beton zonder wapening of ingesloten metalen, met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningen  Cl 1,0  1,0   
Beton met wapening of ingestorte metalen en nagerekt staal Cl 0,40 0,4   
Beton met voorgerekt staal Cl 0,20 0,2   


Rekenvoorbeeld chloridegehalte in beton

In dit voorbeeld is de betonspecie bestemd voor een gewapend-betonconstructie. Volgens de tabel (NEN-EN 206-1) is het maximum chloridegehalte 0,4 % (m/m) ten opzichte van het cementgehalte. Het chloridegehalte van de samenstellende delen kan mogelijk worden opgevraagd bij de leverancier of moet zelf worden bepaald. In dit voorbeeld zijn van de volgende materialen de chloridegehaltes bekend: Rekenvoorbeeld controle chloridegehalte in beton

  • CEM III/A 42,5N bevat 0,03 % m/m Cl
  • vochtig rivierzand bevat 0,0004 % m/m Cl
  • vochtig riviergrind bevat 0,0004 % m/m Cl
  • aanmaakwater bevat 0,011 % m/m CI

 

Berekening     
Bron: Betonlexicon
333 x 103 g cement x 0,03/100 (m/m) Cl  100   Cl
784 x 103 g vochtig zand x 0,0004/100 (m/m) Cl  Cl
1157 x 103 g vochtig grind x 0,0004/100 (m/m) Cl  Cl
86  103 g aanmaakwater x 0,011/100 (m/m) Cl  9   Cl
Totaal   117   Cl

Het gehalte aan chloriden ten opzichte van het cementgehalte = 0,117 [kg] / 333 [kg] x 100 % = 0,045 % (m/m) Cl. Dit voldoet ruimschoots aan de gestelde eis in de NEN-EN 206-1

 

Normen en Aanbevelingen 
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206-1 Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;
NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton; Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;