kennispagina

Betonmarkt in Nederland

Auteur: Wim Kramer 20 april 2020

Het overgrote deel van het in Nederland gebruikte cement wordt verwerkt in beton. Bij een langjarig gemiddeld cementverbruik van circa 5 miljoen ton per jaar wordt jaarlijks in totaal 13 à 14 miljoen m³ beton geproduceerd; 7,5 à 8 miljoen m³ door de betonmortelindustrie en 4,5 à 5 miljoen m³ door de betonproductenindustrie. De rest van het cement wordt gebruikt voor metselmortels, vloerspecies, zandcementstabilisaties en dergelijke.  

Betongebruik in Nederland

Het betongebruik van gemiddeld circa 13 à 14 miljoen m³ komt globaal overeen met 0,75 m³ beton per inwoner, en dat elk jaar opnieuw. 

Tabel: Verdeling per m3 (1.000 liter) naar producenten, sectoren en toepassingen (2018) 

Productleverancier liter totaal  liter per sector    sector 
Betonmortel 550 205 Woningbouw
175 Utiliteitsbouw
60 Agrarische bouw
65 Grond- Weg en Waterbouw
45 Overig
Betonproducten 350 130 Elementen voor woning- en utiliteitsbouw
150 Straatstenen, tegels en metselstenen
40 Heipalen
40 Rioleringen en overige toepassingen 
Handelaren in  bouwmaterialen  50 50 Voor bouwaannemers en doe-het-zelvers 
Aannemers 25 25 Voor GWW-aannemers voor onder meer betonwegen, busbanen, fietspaden 
Droge mortelindustrie  25 25 Voor metsel- en vloerspecies 

Betonmortelindustrie 

De betonmortelindustrie levert met truckmixers de betonspecie af op de bouwplaats. De aannemer verwerkt dit halffabrikaat in het bouwwerk; zo'n 550 liter per inwoner per jaar. 
Ongeveer 205 liter hiervan wordt gebruikt voor woningbouw, met name voor funderingen en vloeren. Verder wordt er circa 235 liter per inwoner verwerkt in onder meer kantoor-, school- en bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen, zoals stallen, schuren en kassen.De resterende 110 liter wordt toegepast in bruggen, viaducten, kademuren en overige toepassingen.

Betonproductenindustrie 

De betonproductenindustrie verwerkt jaarlijks per inwoner circa 350 liter tot kant-en-klaar verharde betonproducten. Ongeveer 150 liter hiervan wordt gebruikt voor de productie van straatstenen, tegels, betonnen metselblokken en -stenen. Zo'n 130 liter vindt zijn toepassing in allerlei elementen voor de woning- en utiliteitsbouw. Dit zijn vooral vloer- en wandelementen, maar ook bijvoorbeeld dakpannen. Daarnaast wordt 40 liter gebruikt voor heipalen en nog eens 30 liter voor rioolbuizen en -putten en overige toepassingen, zoals brugliggers. 

Bouwmaterialenhandel 

De bouwmaterialenhandelaren verkopen voornamelijk verpakt cement aan aannemers. Deze verwerken daarmee nog eens zo'n 40 liter per inwoner per jaar op hun bouwplaatsen.  

Aannemers 

Aannemers in de wegenbouw verwerken circa 25 liter in verhardingsconstructies zoals betonwegen, busbanen, fietspaden, rotondes en voor zandcementstablisaties.

Droge mortelindustrie 

Droge mortel wordt in silo's aangeleverd op de bouwplaats en wordt met name gebruikt voor vloer-, metsel- en voegspecies. Al met al goed voor 25 liter per inwoner per jaar.