nieuwspagina

Een toekomstbestendig riool

Auteur: Annemiek Houtman 3 november 2020

Berkelland is een gemeente in de Achterhoek, in het stroomgebied van de Berkel. Een van de kernen binnen deze gemeente is Gelselaar, met iets meer dan 600 inwoners. Toen de openbare ruimte opnieuw werd ingericht, was dat een mooi moment om de riolering toekomstbestendig te maken.

Herinrichting 

De afgelopen jaren is gewerkt aan een woonvisie, ‘Gelster Besteet’. Onder de inwoners is een enquête uitgezet die veel informatie opleverde over de woonwensen. Zo bleek er behoefte te zijn aan het duurzaam aanpassen van de woningen; een duurzaamheidscommissie is daarmee aan de slag gegaan. Ook is gewerkt aan vernieuwing van de openbare ruimte. Zo werden groen en verlichting vervangen en kregen de rijbanen en voetpaden een gebakken klinkerbestrating. De inwoners van Gelselaar werden steeds op de hoogte gehouden via gelselaar.nl en tijdens (inloop)bijeenkomsten. De ontwerpen konden worden bekeken tijdens die bijeenkomsten en lagen ter inzage in het dorpshuis. Voor en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werden inwoners geïnformeerd over de overlast die ze konden ervaren; zo waren woningen en straten slechter bereikbaar en moest woon-werkverkeer een alternatieve route volgen. In alle communicatie stonden de namen en telefoonnummers van de contactpersonen, zodat mensen die vragen of opmerkingen hadden eenvoudig contact konden opnemen. Ook was er een app die de voortgang van de werkzaamheden in beeld bracht.  

Vervangen riolering

Gelselaar heeft ervoor gekozen om werkzaamheden zo veel mogelijk te combineren. Zo is er overleg geweest met de nutsbedrijven. Ook is de herinrichting van de openbare ruimte aangegrepen om het rioolstelsel, dat dateerde uit 1961, te vervangen. Het gemengde stelsel werd vervangen door een gescheiden stelsel. In vroeger jaren werd al het afstromende regenwater samen met het huishoudelijk afvalwater en soms ook het industrieel afvalwater gezamenlijk verzameld en afgevoerd. Het is echter zonde om relatief schoon regenwater te mengen met afvalwater. Daarom is er een gescheiden stelsel ontwikkeld waarbij regenwater van wegen en daken zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Via sloten, kanalen en rivieren stroomt het naar zee en de relatief schone regen wordt daar zout water en begint aan een nieuwe cyclus van verdampen en neerslag. 

Combinatie van twee soorten buizen 

In Gelselaar is gekozen voor twee soorten buizen: een infiltratiebuis en een eivormige buis. Een infiltratiebuis is een rioolbuis van beton met een open (permeabele) wandstructuur. Hierdoor kan het regenwater uit de buis in de bodem infiltreren of, bij extreme neerslag, worden afgevoerd naar een waterberging. Dit zorgt voor een goed grondwaterpeil en helpt wateroverlast te voorkomen. Het vuilwaterriool is vervangen door een eivormige buis van beton. Dick Esselink (projectleider Civiel bij de gemeente Berkelland): “We zijn van mening dat dit type buis, voornamelijk bij weinig afvoer, tot een betere doorstroming leidt dan ronde buizen. Bij een gescheiden riool komt er namelijk minder water door de buis, omdat het hemelwater wordt afgekoppeld.”