nieuwspagina

Riolering en circulariteit

Auteur: Annemiek Houtman 8 december 2020 Laatste update 1 juli 2022

Betonhuis Riolering bevordert de kennis en toepassing van beton voor rioleringen en leidingsystemen. De leden van Betonhuis Riolering ontwikkelen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door samen te werken, met marktpartijen in de keten en met kennisinstellingen. In een recent verschenen notitie maakt Betonhuis Riolering zijn standpunt kenbaar over riolering en circulariteit, aan de hand van het R-model.

Betonhuis Riolering spreekt zijn waardering uit voor de ambities binnen het betonakkoord om de beschikbaarheid van schoon betongranulaat te bevorderen. De betonindustrie in zijn geheel beschikt over voldoende absorptievermogen om schoon granulaat op termijn voor 100% terug te kunnen laten keren in nieuwe betonproducten. Echter, voor riolerings­producten dient vanwege de aard van het product een uitzondering van kracht te blijven, ook ná 2030.

Primaat: CO₂-uitstootvermindering

De leden van Betonhuis Riolering kennen primaat toe aan de duurzame ambities in het Klimaat­akkoord, waarin wordt gestreefd  naar CO₂-uitstootvermindering tot 80% in 2050. Zij stellen de terugdringing van de uitstoot van CO₂ centraal en willen waken voor deeloplossingen die wel circulair zijn, maar weinig duurzaam. 

Strategie: levensduurverlenging

Het gebruik van schaarse grondstoffen of grondstoffen met negatieve effecten op het milieu dient zoveel als mogelijk vermeden te worden. In de optiek van Betonhuis Riolering vormt dit een terechte vraag aan marktpartijen. Aan deze opgave geven de producenten van betonleiding­systemen graag zelf invulling, op een concrete, praktische en efficiënte wijze, die recht doet aan de rioleringsmarkt. In zijn algemeenheid geldt nog steeds: hoe langer riolering meegaat hoe beter dat is. Daarom zet Betonhuis Riolering in op levensduurverlenging als optimale strategie.

Geen generiek vervangingspercentage

Hergebruik is niet in alle soorten van beton of in betonproducten mogelijk. Riolen staan aan zware belasting bloot, moeten zettingen in de grond op kunnen vangen en onder alle omstandigheden voldoende vloeistofdicht blijven, ook na 75 jaar. Voor spanbeton en architectonisch beton gelden vergelijkbare bezwaren. Dat maakt het op dit moment niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over het toepassen van secundair materiaal in beton-recepturen. Daarom wijst Betonhuis Riolering eisen aan circulariteit in de vorm van een generiek vervangingspercentage van de hand. Duurzaamheidswensen van opdrachtgevers dienen bij voorkeur op projectniveau besproken te worden en in publiek-private samenwerking te worden opgepakt. 

Milieuprestatie leidend

De milieuprestatie van het product dient voorop te staan: een veilig riool heeft een lange levensduur met een optimale MKI waarde. Een rioleringsproduct stelt relatief hoge eisen aan de kwaliteit van het granulaat uit betonreststromen. De beoordeling en selectie van betonreststromen, het verwijderen van vervuiling en het komen tot de juiste korrelverdeling vraagt om meerdere bewerkingen. Dit leidt onder meer tot een hogere energiebehoefte, hogere kosten en een negatief effect op de MKI-waarde. Dit effect zal pas wegvallen zodra strategieën gericht op selectief slopen gemeengoed zijn geworden.

Betonhuis Riolering adviseert om hergebruik in een breder perspectief te bezien, waarbij een focus op regionale kringlopen de voorkeur geniet. Hergebruik van betongranulaat in de regio – binnen een straal van 35 kilometer – is beter voor het milieu dan het vervoeren daarvan over grote afstand, om hergebruik in nieuw beton mogelijk te maken. Voorkomen dient te worden dat er grotere transportafstanden van bron  tot verwerker ontstaan, met een grote milieubelasting tot gevolg.

Het R-model

In het Rijksbrede Programma Circulaire Economie staat de R-ladder centraal. Aan de hand van dit model kunnen opdrachtgevers een aantal strategische stappen doorlopen om te komen tot een meer circulaire bouweconomie.

Lees meer in de notitie over riolering en circulariteit