nieuwspagina

Beton in de circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

Auteur: Betonhuis communicatie, Paul Ewalds Foto: Flyer VNO-NCW Circulariteit 12 februari 2024 Laatste update 18 februari 2024

Nederland maakt de transitie naar een circulaire economie: bedrijven worden daarbij minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. In een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Beton is een duurzaam bouwmateriaal dat blijvend kan worden hergebruikt. En dat zonder kwaliteitsverlies. Daarmee past beton prima in de gedachte van de circulaire economie.

Vorig jaar heeft Betonhuis actief deelgenomen aan CB’23 (Circulair Bouwen), met focus op de werkgroep 'Toekomstig Hergebruik'. Samen met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven is bijgedragen aan belangrijke aspecten van circulair bouwen. Betonhuis heeft met name gewerkt aan de ‘horizontale richtlijn’, terwijl andere zich richtte op ‘losmaakbaar detailleren’ en ‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV)’. De activiteiten van CB’23 verschuiven nu van initiërende werkzaamheden naar meer normerende werkzaamheden, zoals binnen de NEN-commissie Circulair Bouwen, en naar de bouw- en ontwerppraktijk via TKI BOUW en Techniek.

Advies Circulaire Bouweconomie

Als gevolg van de resultaten van CB’23 heeft de overheid het Transitieteam Circulaire Bouweconomie opgedragen om te adviseren. In augustus 2023 is dit advies gepubliceerd. Het advies richt zich met name op het aantonen van 'gelijkwaardigheid' tussen primaire materialen en nieuwe producten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Inzichten tonen aan dat gebruikte producten niet 'gelijkwaardig' zijn aan nieuwe producten, maar wel een 'restkwaliteit' hebben. Het Transitieteam adviseert daarom de overheid om normen te ontwikkelen voor secundaire materialen en gebruikte producten, bij voorkeur op EU-niveau. Dit advies is ook terug te vinden op de flyer van de belangrijkste ondernemersorganisaties van Nederland (punt 4, neem het voortouw in Europa).  Verder omvat het advies omvat ook het institutionaliseren van de kwaliteitsborging van secundaire materialen en gebruikte producten, evenals het aanpassen van bestaande regelgeving om deze geschikter te maken voor toepassing van secundaire materialen en hergebruik van producten. 

Circulaire bouwsector

De ontwikkelingen op het gebied van duurzame en circulaire economie lijken zich meer te richten op de keten en op een uitwerking binnen de eigen systematiek binnen die keten. Dit is een stap die Betonhuis en VNO-NCW hebben bepleit, onder andere naar aanleiding van het Nationaal Programma Circulaire Economie. Het voorgestelde 'Ketenplan Beton' onder het 'Circulair Materialenplan CMP', als opvolger van het afvalbeheerplan, is hiervan een voorbeeld. Met deze voortgang lijkt de weg naar een duurzame en circulaire bouwsector en dus ook een betonsector steeds duidelijker te worden, met concrete stappen richting normering en kwaliteitsborging van secundaire materialen en gebruikte producten.

Rol Betonhuis

De belangrijkste grootste ondernemersorganisaties van Nederland VNO-NCW en MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor de chemische industrie VNCI, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME én milieuorganisatie Natuur & Milieu de doelen van de overheid om tot een circulaire samenleving in 2050 te komen. In een oproep laten ze zien wat nodig is om de omslag te maken naar een circulaire economie en wat het Nederland oplevert. Omdat het alle kansen biedt voor een sterk, schoon en onafhankelijk Nederland. Met heldere doelen en stabiel en stimulerend beleid wordt de omslag naar een circulaire economie een succes voor de samenleving, voor de industrie, voor nieuwe bedrijvigheid, voor de leefomgeving én voor de toekomst van Nederland. De basis hiervoor is al gelegd in het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) en de nationale grondstoffenstrategie. Betonhuis steunt via de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie dit initiatief en heeft de afgelopen jaar daar veel input voor geleverd. Meer informatie over circulair cement of beton in de circulaire economie staat op deze kennispagina of op de themapagina

Download de flyer Bron: VNO-NCW

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978