kennispagina

Stortplan voor duurzame betonconstructies: planning en uitvoering

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 7 november 2018 Laatste update 5 juni 2023

Beton is een populair bouwmateriaal vanwege de duurzaamheid en sterkte ervan. Het storten van beton is echter een complex proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist om een veilige en duurzame betonconstructie te garanderen. Een belangrijk onderdeel van deze planning is het opstellen van een goed stortplan. In dit artikel bespreken we wat een stortplan is, waarom het belangrijk is en hoe het moet worden opgesteld voor duurzame betonconstructies. 

Een stortplan draagt bij aan duurzame betonconstructies omdat het efficiëntere bouwmethoden mogelijk maakt en onnodige verspilling van materialen voorkomt. Door rekening te houden met factoren zoals de weersomstandigheden en de juiste stortsnelheid kan overmatige blootstelling van werknemers aan gevaarlijke omstandigheden worden voorkomen. Het gebruik van duurzame bouwmaterialen en -methoden vermindert ook de milieu-impact van de constructie. Het stortplan moet regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de constructie aan de vereisten blijft voldoen en om eventuele problemen te voorkomen.

Bij de werkvoorbereiding van een duurzame betonconstructie komt veel kijken. Bij het bepalen van de bouwmethode moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het bekistingssysteem, de wapeningsdichtheid, de consistentieklasse, de stortwijze, de betondruk tijdens het storten en de verhardingstijd. Het is ook belangrijk om de warmteontwikkeling tijdens het verharden en de kans op scheurvorming te beoordelen. Deze factoren bepalen de voortgang van het project. Betrek de betoncentrale bij het opstellen van het stortplan.

Welke stappen doorloop je?

Een stortplan is een document dat beschrijft hoe het beton op een bouwplaats moet worden gestort. Het plan moet rekening houden met verschillende factoren, zoals de benodigde hoeveelheid beton, de locatie en de omgevingsomstandigheden. Hieronder volgen de stappen om een duurzaam stortplan op te stellen:

 1. Bereken de benodigde hoeveelheid beton op basis van de afmetingen van de constructie en de gewenste dikte van de betonlaag.
 2. Controleer de locatie en beoordeel of er voldoende ruimte is voor de betonmixer en het storten van beton. Controleer ook of de bekisting correct is geïnstalleerd.
 3. Beoordeel de weersomstandigheden en houd rekening met de temperatuur, wind, vochtigheid en regen. Pas het betonmengsel en de stortsnelheid aan op basis van deze factoren.
 4. Selecteer het benodigde materieel, zoals een betonmixer, betonpomp, kubel of trilnaald.
 5. Bepaal de volgorde waarin de verschillende delen van de constructie worden gestort. Bij het storten van wanden moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de hoogte van de muur. Zorg voor een goede tijdsplanning zodat de betrokken werknemers op tijd klaar staan en niet op elkaar hoeven te wachten.
 6. Zorg voor de veiligheid van werknemers en anderen op de bouwplaats en voeg noodprocedures toe in geval van ongevallen.
 7. Bepaal de storttijd en de uithardingstijd van het beton.
 8. Controleer regelmatig of het stortplan nog steeds aan de vereisten voldoet en update het indien nodig.

Hoofdlijnen model stortplan:

Het stortplan dient opgesteld en/of goedgekeurd te zijn en dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

 • Specificaties van de betonmortel
 • Gegevens van de betonmortel centrale die de betonmortel levert
 • Verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden van de betonmortel centrale
 • Het materieel voor het storten, verdichten en afwerken van het beton(mortel)
 • Stortvolgorde, stortfasering, stortrichting, stortnaden en stortsnelheid
 • Wijze van afwerken van het betonoppervlak
 • Nabehandeling (methode, product en duur) en bescherming volgens 8.5 van NEN-EN 13670 en NEN 8670
 • Wie de nabehandeling uitvoert
 • Maatregelen voor het beheersen van de verharding, indien van toepassing
 • Versnelde verharding, indien van toepassing, inclusief de maatregelen om de verharding te versnellen volgens 8.4.7 van NEN 8670
 • Eventuele uit te voeren controles.

Aanvullende eisen voor de stortmethode en -snelheid kunnen van toepassing zijn als speciale eisen worden gesteld aan de oppervlakteafwerking en dienen onderdeel te zijn van het stortplan.

Het stortplan dient indien van toepassing, aan te geven hoe om te gaan met het storten en verdichten van beton met licht- dan wel zwaar toeslagmateriaal.

Een goede werkvoorbereiding bij het storten van beton is belangrijk. Naast een stortplan maken de keuringsplannen en de V&G-aspecten een essentieel deel uit van deze werkvoorbereiding. Het kan worden onderverdeeld in: de uit te voeren onderdelen, de organisatie en communicatie, de procesbeheersing en werkomschrijvingen. Bekijk de animatie.

Betonmortel

Om te zorgen dat de betonmortel aan de juiste specificaties voldoet, moeten de eisen zoals beschreven in NEN-EN 206, NEN 8005 en de beoordelingsrichtlijnen BRL 1801 en eventueel BRL 9338 worden nageleefd. Als de betonmortel wordt geleverd onder een productcertificaat dat is gebaseerd op deze beoordelingsrichtlijnen, kan de afnemer ervan uitgaan dat aan deze eisen wordt voldaan. Als de betonmortel echter niet onder dit productcertificaat wordt geleverd, moet de afnemer een afnamecontrole uitvoeren volgens bijlage BB van NEN 8005 om te controleren of aan de eisen wordt voldaan.

Inkoop betonmortel

Wanneer je betonmortel koopt bij een betonmortelcentrale, is het belangrijk om aan te geven waarvoor je de betonmortel wilt gebruiken en hoe je het wilt verwerken. Op basis hiervan kan de leverancier beoordelen of het gevraagde mengsel geschikt is voor de betreffende toepassing en uitvoeringsmethode. De leverancier kan je dan voorzien van de juiste verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden die je kunt opnemen in het stortplan.

Voorbeeld model stortplan

Om uitvoeringsfouten te minimaliseren, wordt een werkplan opgesteld om betonwerkzaamheden te analyseren en de stortmethode en wijze van nabehandeling te bepalen. Doorspreek het stortplan met de betrokken werknemers en verduidelijk waar nodig zodat iedereen precies weet wat hij moet doen in de uitvoering.

Download voorbeeld model stortplan 

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM